StartsidaOm SFTISFTI Beredningsgrupp

SFTI Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör kanal för önskemål och behov hos användarna samt även för granskning och återföring av erfarenheter från användningen av SFTI standarden.

Det är i beredningsgruppen som initiativ oftast tas till rekommendationer om standarder. Likaså kanaliseras här önskemål om utarbetande av olika slags stöd och handledningar kring rekommenderad standard. Beredningsgruppen svarar för användarförankringen, då den består av representanter för kommuner, landsting och statliga myndigheter samt företrädare för leverantörer av varor och tjänster till offentlig sektor. Även IT-företag och systemleverantörer deltar i arbetet. Gruppen ska vara balanserad med deltagare från ovanstående tre målgrupper och deltagarna har både verksamhetskompetens och tekniska kunskaper. Det är utifrån denna erfarenhet från ledamöterna och deras önskemål som standarden fortlöpande utvecklas och uppdateras utifrån behoven och gjorda prioriteringar.

Återkopplingen är vidare en viktig del, då det är först vid användningen av en standard som eventuella ändringsbehov blir tydliga, förutom förändringar påkallade av lagändringar m.m.

Principerna för deltagande baseras på att det ska finnas en balans mellan antalet offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster(alternativt deras organisationer) samt IT-systemleverantörer. Deltagarnas bakgrund och erfarenhet ska också spegla balansen mellan teknik och verksamhetskunnande.

Beredningsgruppen samlas för möte 3-4 gånger per år.

Det konkreta arbetet kring utveckling av standard, handledningar eller olika stöd dokument sker oftast i arbetsgrupper, tillsatta av beredningsgruppen alternativt om det finns befintliga användargrupper hos GS1 när det gäller standarder som tagits framav GS1.

För information om aktuella arbetsgrupper, se Aktuellt i toppnavigeringen. Inom SFTI sker utveckling av standarder och anpassningar av sådan.

Beredningsgruppen rekommenderar till SFTI styrgrupp att förslag till standard, handledningar eller andra stöd dokument fastställs som SFTI.

Finns intresse av att delta i SFTI Beredningsgrupp, kontakta:

Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se, tfn: 08-452 79 87 eller
Per Carlsson, ordförande i beredningsgruppen, per.carlsson@sigtuna.se