StartsidaOm SFTISFTI Styrgrupp

SFTI Styrgrupp

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för utveckling och rekommendation av standard för elektronisk handel i offentlig sektor.

Det är styrgruppen som fastställer vad som ska rekommenderas som SFTI standard efter konkreta förslag från SFTI Beredningsgrupp. Styrgruppen tar vidare ställning generellt till vad som behöver göras samt prioriteras när det gäller utveckling av standarden utifrån framförda behov, trender m.m. samt kring marknadsföring och förvaltning av denna. Den beslutar om verksamhetsplan och budget för varje år.

Fastställd SFTI standard publiceras på denna webbplats under ”Specifikationer”, se toppnavigeringen. Där finns också en sammanställning över vad som fastställts som SFTI, angivet i tidsföljd.

Styrgruppen består av företrädare på ledningsnivå från huvudmännen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket (ESV) samt Kammarkollegiet. I styrgruppen representeras vidare landstingen specifikt av Landstingsnätverket för Upphandling (LfU).

Ledamöter av styrgruppen är idag Bengt Svenson, SKL, Peter Norén, ESV, Agneeta Anderson, Kammarkollegiet och Siv Waldén, LfU. Föredragande är Kerstin Wiss Holmdahl, SKL.