9 december 2014
Prenumerera på SFTI

Att införa e-handel

Införande av e-handel brukar normalt sett initieras genom ett beslut samt till grund för denna finns en förstudie.

Denna förstudie kan innehålla mål och syfte med införandet, en beskrivning över läget som det ser ut innan e-handelsinförande med bland annat olika nyckeltal för ramavtalstrohet, antal fakturor, ordrar med mera.

Erfarenheterna visar att beslut på ledningsnivå brukar skapa större förutsättningar för ett lyckat införande av e-handel. Dels ges oftast erforderliga resurser dels finns en legitimitet, något som underlättar för en projektledare som ska driva införandet.

En processgenomgång brukar vidare förordas. Vid en sådan går man igenom vem som gör vad och hur man kan göra förändringar i syfte att uppnå de mål som bestämts.

En projektorganisation bildas sedan och en projektledare utses.

Viktigt är att även efter ett införandeprojekt ta ställning till hur e-handel ska hanteras i den ordinarie organisationen.

För information om hur e-handel i offentlig sektor kan införas finns dels webb-baserat Införandestöd, dels litteratur och det ges fortlöpande kurser.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.