7 november 2014
Prenumerera på SFTI

Internationellt standardiseringsarbete

Det internationella standardiseringsarbetet är en i många avseenden en central förutsättning för SFTI:s verksamhet, och därför deltar SFTI även aktivt i flertalet internationella standardiseringsinitiativ med koppling till e-handel och e-upphandling.

SFTI deltar för närvarande primärt i följande internationella standardiseringsinitiativ: CEN/BII samt UN/CEFACT.

CEN

Inom det Europeiska standardiseringsorganet CEN (Comité Europeén de Normalisation) deltar SFTI aktivt i ett pågående större projekt med fokus på e-handel.

CEN/BII
År 2007 inrättade det europeiska standardiseringsorganet CEN, med stöd av EU-kommissionen, en så kallad workshop BII (Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe), med uppgiften att ta fram affärsprofiler och standardmeddelanden för hela den offentliga inköpsprocessen.

Viktiga utgångspunkter för workshopen var från början det arbete som genomförts för ”post-award”-processerna inom NES som var ett nordeneuropeiskt samarbete kring e-handel och NES initierade workshopen CEN/BII och för ”pre-award”-processerna inom spanska CODICE. Fas 1 av workshopen avslutades i november 2009 med leverabler i form av fem CEN Workshop Agreements (CWA), det vill säga med något lägre status än faktisk CEN-standard.

En andra fas av workshopen (CEN/BII 2) initierades i februari 2010 med syfte att vidareutveckla de profiler och standardmeddelanden som tagits fram samt att ta fram olika former av stöd och hjälpmedel för test och implementering. Workshopen avslutades i december 2012, www.cenbii.eu

Nu bedrivs arbetet i en tredje fas som beräknas pågå till hösten 2015. CEN/BII innefattar standardmeddelanden för både processer i upphandlingsfasen och den efterföljande beställningsprocessen.

SFTI har deltagit aktivt i CEN/BII sedan början och ser även fortsatt detta standardiseringsinitiativ som ett av de viktigaste på området e-handel i offentlig sektor. Bland annat använder SFTI CEN/BII:s profiler som utgångspunkt för några av de enklare XML-baserade standarderna inom SFTI, såsom Sveorder och Svekatalogen. CEN/BII:s profiler används även inom de storskaliga pilotprojekten PEPPOL och e-PRIOR vilket ger extra tyngd åt workshopens arbete.

Information

Mer information om CEN/BII UN/CEFACT SFTI deltar även i det standardiseringsarbete som bedrivs inom FN:s standardiseringsorgan på området e-handel – UN/CEFACT. SFTI:s deltagande begränsas för närvarande här till den permanenta arbetsgruppen TBG 1 som sysslar med standardisering av området ”supply chain and e-procurement”, med huvudsakligt fokus på för SFTI centrala processer såsom e-fakturering och e-order. Information om UN/CEFACT och TBG 1.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!