18 februari 2019
Prenumerera på SFTI

Svefaktura BIS 5A 2.0

Svefaktura BIS 5A 2.0 är en profil som inbegriper hantering av leverantörsutställd faktura och kreditnota, den senare är avsedd att användas vid rättelse av en tidigare utställd faktura.

Svefaktura BIS 5A 2.0 är en direkt tillämpning, utan modifieringar, av PEPPOL BIS 5A Billing version 2.0. Dokumentation och  meddelandespecifikationer som publiceras här är identiska med de som tagit fram inom ramen för Open PEPPOL.

Specifikationer

SFTI förutsätter att IT-system kan hantera både faktura och kreditnota elektroniskt, i enlighet med den PEPPOL BIS 5A Billing som beskrivs här. Notera dock att OpenPEPPOL även har en reducerad profilvariant som enbart innefattar faktura, PEPPOL BIS 4A Invoice Only version 2.0, med samma fakturainnehåll som fakturadelen i PEPPOL BIS 5A. Av praktiska skäl är PEPPOL-dokumentationen därför uppdelad så att BIS 4A beskriver faktura medan BIS 5A beskriver kreditnota samt enbart hänvisar till BIS 4A för fakturadelen. Vid implementering måste därför båda dokumentationerna läsas. Som nämnts är fakturainnehållet i de två profilerna identiskt, men observera att BIS 5A använder andra identifierande begrepp (ProfilID och CustomizationID) för fakturaformatet jämfört med BIS 4A.

PEPPOL BIS 4A Invoice Only ver 2.0

Conformance statement (avseende hur BIS 4A förhåller sig till CEN/BII profil BII04)

PEPPOL BIS 5A Billing ver 2.0

Conformance statement (avseende hur BIS 5A förhåller sig till CEN/BII profil BII05)

Not. Motsvarande dokumentation finns också på OpenPEPPOL:s webbplats

Som XML schema för PEPPOL BIS version 2 används UBL 2.1. En beskrivning av UBL 2.1 finns här

XML schema för UBL 2.1 kan laddas ner som zip-fil Efter uppackning hittas faktura (UBL-Invoice-2.1.xsd) och kreditnota (UBL-CreditNote-2.1.xsd) i följande mappen xsd/maindoc/

För BIS 5A 2.0 faktura utgå från urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
För BIS 5A 2.0 kreditnota utgå från urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2

Handledning

Till Svefaktura BIS 5A 2.0 finns en handledning som komplement till tekniska specifikationer, XML schema, med mera. Förutom råd kring fakturaformatets användning beskrivs de viktigaste skillnaderna jämfört med Svefaktura 1.0. Här behandlas också behov av verifiering och visualisering av e-fakturor.

SFTI Handledning Svefaktura BIS 5A 2019-02-13 (PDF, nytt fönster)

Verifieringsstöd

Valideringsartefakter är affärsregler, uttryckta på en form som tillåter maskinell kontroll av att elektroniska affärsdokument är formellt korrekta; det kan till exempel gälla regler för samband mellan dataelement, kodvärdens giltighet eller beräkningsregler. Artefakterna tillhandahålls som kvalitetshöjande tekniska hjälpmedel, och de kan komma att utvecklas/förfinas efter hand.

OpenPEPPOL Validation Artefacts - enligt senaste release - finns här (observera att valideringsartefakterna publiceras i ett paket som omfattar samtliga PEPPOL BIS, det vill säga inte bara Svefaktura BIS 5A 2.0.

Valideringsartefakterna kan fritt laddas ner och byggas in i implementationer. SFTI rekommenderar att de används för att kontrollera att varje enskild faktura och kreditnota är korrekt innan den skickas.

SFTI har även tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för alla transaktionsformat i beställningsprocess SFTI Svehandel, där alla kontrollfunktioner finns inbyggda. Tjänsten är främst tänkt som stöd för utvecklare och vid uppföljnings av orsaker till problem vid meddelandeutväxling.

Referensstilmall

En referensstilmall har tagits fram för Svefaktura BIS 5A 2.0 för att det skall vara möjligt att på begäran kunna visa upp fakturor och kreditnotor i ett referensformat och utan informationsförlust, till exempel vid jämförelse av transaktioner i sändares respektive mottagarens system. Den kan även vara till stöd vid utveckling och felsökning. Den har ingen normerande funktion för hur dokumenten skall presenteras. (Även PEPPOL BIS 4A ver 2.0 hanteras av mallen.)

Referensstilmall för Svefaktura BIS 5A 2.0 (Zip, nytt fönster)

Exempelsamlingar

Exempelfiler för de "use cases" som finns dokumenterade i PEPPOL BIS 5A Billing ver 2.0 (ZIP, öppnas i nytt fönster)

Maximalt innehåll i faktura och kreditnota 2018-02-02 (ZIP, nytt fönster)

Exempelsamling typfall 2019-01-31 (ZIP, nytt fönster)

Exempelsamling för fakturautskrift m.m. (ref. ESV/Kammarkollegiet) (ZIP, öppnas i nytt fönster)

Övriga hjälpmedel

Den FAQ som finns i vänsternavigeringen kommer att omarbetas. Den nuvarande texten togs fram till stöd för SFTI:s enkla Svefaktura, men allmänna delar av informationen har relevans även för Svefaktura BIS 5A 2.0.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.