14 september 2018
Prenumerera på SFTI

PEPPOL BIS Billing 3.0

PEPPOL BIS Billing 3.0 är en profil som omfattar leverantörsutställd faktura och kreditnota, den senare är avsedd att användas vid rättelse av en tidigare utställd faktura. PEPPOL BIS Billing 3.0 följer standarden EN 16931 och det innebär bland annat att den, till skillnad från SFTI:s övriga fakturaformat, hanterar negativa fakturor.

PEPPOL BIS Billing 3.0 blir tvingande format för mottagare av fakturor i offentlig sektor från 1 april 2019, samtidigt får leverantörer till dessa kravet att fakturera elektroniskt. Äldre e-fakturaformat kan fortsatt användas om så avtalas.

Specifikationer

Dokumentationen av PEPPOL BIS Billing 3.0 finns på http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/ och består av tre delar:

Dokument: Huvuddokument är Business Interoperability Specification (BIS). Dokumentationens migrationsplanen gäller enbart vid e-fakturering via PEPPOL-nätverket medan andra nätverk kan ha friare styrning inom ramen för lagkraven – som nämnts träder kraven på offentlig sektor ikraft 1 april 2019 i Sverige.

Syntax: Dokumenterar hur fakturainnehållet binds till syntax enligt UBL 2.1. UBL beskriver skilda transaktionsformat för faktura respektive kreditnota och därför finns två skilda syntaxbindningar.

Notera – Datamodellen enligt standarden EN 16931-1 anvisar två alternativa sätt att skapa krediteringar: antingen som ”negativ faktura” eller som ”kreditnota”. Köpare i offentlig sektor behöver ha stöd för båda alternativen men för alla övriga, som har möjlighet att välja, rekommenderas att krediteringar hanteras enligt alternativet ”negativ faktura”. Därigenom kan all fakturering hanteras genom en och samma transaktionstyp.

Affärsregler: Förteckning över validerbara regler som gäller för syntaxbindning och PEPPOLs implementationsanvisning.

Beträffande syntaxbindningar

a) Den syntaxbindning PEPPOL BIS Billing 3.0 primärt anpassats för är UBL 2.1, och det är den som SFTI rekommenderar.

b) Det finns en alternativ syntaxbindning för PEPPOL BIS Billing 3.0, till UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII) D16B. Formatet har förberetts mot bakgrund av att vissa användargrupper i utvecklingsarbetet argumenterat för alternativet, men det är i dag få som kan hantera det. SFTI planerar inte ta fram några stödtjänster för CII utan hänvisar i stället till
UBL-mappningen. Köpare i offentlig sektor behöver dock säkerställa att fakturor i CII-formatet kan tas emot från 1 april 2019 ifall leverantör kräver det.

Handledning

En handledning planeras för publicering i höst.

Verifieringsstöd

Valideringsartefakter är affärsregler, uttryckta på en form som tillåter maskinell kontroll av att elektroniska affärsdokument är formellt korrekta; det kan till exempel gälla regler för samband mellan dataelement, kodvärdens giltighet eller beräkningsregler. Artefakterna tillhandahålls som kvalitetshöjande tekniska hjälpmedel, och de kan komma att utvecklas/förfinas efter hand.

OpenPEPPOL Validation Artefacts finns i specifkationspaketet. Observera att OpenPEPPOLs
förvaltningsprocess innebär att valideringsartefakterna kan uppdateras två gånger per år. Till höstreleasen 2018 kommer SFTI att föra in några valideringsregler som gäller specifikt svenska uppgifter i fakturor, såsom organisationsnummer och bankgironummer.

Valideringsartefakterna kan fritt laddas ner och byggas in i implementationer. SFTI rekommenderar att de används för att kontrollera att varje enskild faktura och kreditnota är korrekt innan den skickas.

SFTI har även tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för alla transaktionsformat i beställningsprocess SFTI Svehandel där kontrollfunktionerna finns inbyggda. Tjänsten är främst tänkt som stöd för utvecklare och vid uppföljnings av orsaker till problem vid meddelandeutväxling.

Referensstilmall

Ett utkast till referensstilmall för visualisering av fakturor enligt PEPPOL BIS Billing 3.0 finns i
dokumentationspaketet på https://peppol.eu/downloads/post-award/

SFTI kommer i början av hösten att samla en arbetsgrupp där bland annat en mer genomarbetad stilmall ska tas fram.

Guider

Som stöd vid uppgradering från SFTIs
existerande Svefakturaformat finns följande guider:

Exempelsamlingar

Ett par enkla exempel finns sist i dokumentationen på http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/

SFTI kommer att publicera en mer omfattande exempelsamling efter sommaren.

Övriga hjälpmedel

Information om e-faktureringskrav i lag och
föreskrifter finns på ESVs hemsida, framför allt

  • https://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/obligatorisk-e-faktura/ och
  • https://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/obligatorisk-e-faktura/fragor-och-svar/

För hösten 2018 planeras kurs- och informationstillfällen om den nya lagstiftningen och hur man kan förbereda sig, men även om den nya e-fakturastandarden och om PEPPOL som kommunikationslösning vid e-fakturering.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!