Prenumerera på SFTI

Kontroll av verifikationer -

en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Bakgrund

Det är viktigt att upprätthålla en god intern kontroll med ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Förutsättningarna för hur kontrollerna ska utföras förändras när nya system och rutiner införs. Exempel på sådana system är införandet av e-handel, skanning m.m. Organisationsförändringar är annat exempel på att anpassning kan behöva göras av interna regler och rutiner.

Syftet

Syftet med skriften är att belysa viktiga frågor att ta ställning till vid utformningen av regler för kontroll av verifikationer och därmed förhoppningsvis stimulera till att respektive organisation utifrån sina egna förutsättningar formar egna bestämmelser. Skriften är inte avsedd för att ge en mall för hur regelverket ska se ut utan ambitionen är att ge exempel och föra resonemang som kan användas som utgångspunkt eller checklista vid utformningen av ett regelverk som passar den egna organisationen.

Skriften har skrivits av Ola Eriksson, Kommunalekonomernas Förening i samverkan med en referensgrupp med företrädare för ett antal kommuner, landsting och statliga myndigheter. Företrädare för Ekonomistyrningsverket (ESV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har även deltagit i arbetet.

Frågor

För frågor om innehållet i skriften hänvisas till e-handel@digg.se eller tekniskt.kansli@skl.se 

Ladda ner

Du kan även ladda ner skriften som pdf.

Kontroll av verifikationer - en vägledning för kontrollmiljö och attestregler (PDF)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.