9 augusti 2017
Prenumerera på SFTI

Kurs om Dynamiska inköpssystem och leverantörsprövning med ESPD

KomRätt-kursen med fokus på tillämpning och praktiska erfarenheter.

Anmälan

Dynamiska inköpssystem och leverantörsprövning med ESPD; tillämpning och erfarenheter , (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

I den nya upphandlingslagstiftningen finns bestämmelser om dynamiska inköpssystem som ett alternativ eller komplement till ramavtal. Dessutom ska nu leverantörsprövningen göras med användning av ESPD; ett sätt för egen försäkran men som även kan användas för det fall upphandlande myndighet vill kräva in alla bevis av alla leverantörer direkt och inte enbart den/de som ska tilldelas kontrakt. Vad innebär reglerna? Hur ser användningen av dessa ut? Vilka erfarenheter finns att ta del av?

På kursen den 3 oktober kommer vi att dels gå igenom reglerna dels få ta del av erfaren-heter utifrån de som börjat med dynamiska inköpssystem. Vi går även in på egen försäk-ran och den handledning om egen försäkran och ESPD som Upphandlingsmyndigheten ska ge ut till stöd för användningen. Frågor finns kring ingivande av bevis, såsom bl.a. ut-drag ur belastningsregister, där Sverige saknar ändamålsenligt sådant för just upphand-lingslagstiftningens behov. Hur görs leverantörsprövningen idag och med användning av egen försäkran/ESPD och hur hanteras frågor kring bevisen?

Dynamiska inköpssystem bedöms av många som ett bra komplement till ramavtal. Vi får ta del av exempel på hur sådana system fungerar. SKL Kommentus har genomfört bl.a. upphandling av pellets och då med dynamiskt inköpssystem. Vi får även ta del av erfaren-heter från en kommun som börjat använda dynamiskt inköpssystem för tjänster. Både frå-gor av juridisk och praktisk karaktär tas upp. Vi tar även upp elektroniska kataloger och hur de kan användas vid upphandlingar och efterföljande avrop.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!