Publicerad 20 juni 2023

19 oktober 2022

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2022-10-19

Hybridmöte kl. 09.30-13.35.

1. Inledning

Ordföranden Camilla Eklund inledde och hälsade alla välkomna till dagens
beredningsgruppsmöte. Deltagarna prickades av efter deltagarlistan.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes. Henrik Möller och Annika Olsson-Malaussene utsågs att justera protokollet.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte, den 18 maj 2022, godkändes.

4. SFTI arbetsgrupp för övergång från ESAP 6 till Peppol BIS meddelande

Maria Larsson, SKR och Thomas Pettersson, SFTI:s Tekniska kansli summerade
arbetet i SFTI:s arbetsgrupp Peppol BIS för övergång från ESAP 6 till Peppol BIS
meddelanden.

Maria informerade om att syftet med arbetsgruppen varit att stötta vid
implementation av Peppol BIS meddelandena och kommunikation över Peppolnätverket.

Målet för projektet var att de offentliga köparna som deltog tillsammans med vald varu- och tjänsteleverantör och sin systemleverantör skulle ha implementerat Peppol BIS meddelanden samt kommunikation över Peppol
under projektets gång.

Delprojekten som bildades för varje implementation leddes av den offentliga köparen. Nio offentliga köpare var med från början, fyra varuleverantörer och tre systemleverantörerna deltog.

Projektet hade sitt första stora gruppmöte i mars och sedan var mötesfrekvensen
varannan vecka fram till juni för sommaruppehåll och uppstart igen i september.
Det sista stora gruppmötet hölls i början av oktober. Enligt tidplanen skulle ett
meddelande tas upp vid två möten förutom Peppol BIS Billing vilken hade ett
möte.

Under projektets gång fick tidsplanen revideras och leveransavisering
flyttades till efter sommaren för att delprojekten skulle få mer tid att bli färdiga
med ordermeddelandet.

Thomas informerade om det stödmaterial som deltagarna haft tillgång till via en
gemensam Teamsyta så som mappningsdokument SFTI/ESAP till Peppol BIS för
varje meddelande, utkast ”Handledning Peppol BIS Catalogue” och utkast ”stöd
vid implementering BIS3” samt SFTI:s dokument för parter, referenser, enheter.
klassificering etc.

Vidare informerade Thomas om att arbetet i projektet även kommer att resultera i två SFTI handledningar en kort, ”lättläst” beskrivning av affärsprocesserna och en mer teknisk som innehåller, förtydliganden som kompletterar Peppol BIS mappning från SFTI/ESAP 6 till Peppol BIS.

Vidare informerade Maria om att ingen av delprojekten blev helt klara med
implementationen. Arbetet kommer fortsätta efter det att projektet är slut. Tre
offentliga köpare lämnade under projektets gång pga. resursbrist, då man varit
tvungen att prioritera om.

Thomas lyfte några lärdomar från projektet bland annat att planera den egna tiden och insatsen bättre och att ha stämt av förutsättningarna bättre mellan offentlig köpare och leverantör och att använda färre artiklar i prisfilen vid uppstart i testmiljö för att lättare kunna kontrollera innehållet och komma igång snabbare.

5. Information om översynen av SFTI handledning och guide: E-fakturering i offentlig sektor – rättsregler att beakta och guide för Mottagande av elektroniska fakturor

Sören Lennartsson, SFTI:s Tekniska kansli informerade om översynen av SFTI:s
handledning ”E-fakturering i offentlig sektor – rättsregler att beakta”.
Handelningen som uppdaterats är från 2017 och de största ändringarna sedan dess är lagkrav om elektronisk fakturering i offentlig sektor och GDPR förordningen.

Till följd av lagkravet är det en stark styrning att använda Peppol BIS och Peppolnätverket. Det har även lagts till skrivningar och råd med just hänvisningar till
Peppol. Handledningen ger även råd om hur man ska hantera fel och brister vid e-fakturering, där det inte beskrivs i lagen.

Guiden har fokus på offentlig sektors hela fakturaprocess och de som deltog i arbetet var företrädare för Skatteverket, Riksarkivet, Bokföringsnämnden, Rådet för kommunal redovisning, Kommunalekonomernas förening, Ekonomistyrningsverket, SKR och SFTI:s Tekniska kansli. Handledningen är klar och tillgänglighetsanpassas just nu inför publicering.

Vidare informerade Sören om SFTI:s guide för ”Mottagande av elektroniska
fakturor”. Guiden har arbetats fram parallellt med översynen av handledningen
”E-fakturering i offentlig sektor – rättsregler att beakta”.

Guiden beskriver mottagandeprocessen vid e-fakturering och ger offentliga köpare en teknisk-praktisk beskrivning av e-fakturering (ner på syntaxdetaljer), hur lösningar bör utformas för att vara i harmoni med regelverken gällande bokföring, mervärdesskatt, allmän handling, arkivering, gallring.

Skriften tar även upp hantering av felsituationer som när får man avvisa e-fakturor och när måste man ta emot. Guiden kommer lämnas för tillgänglighetsanpassning nästa vecka och därefter publiceras.

6. SFTI Ordlista

Rebecka Lindvall, Kammarkollegiet informerade om att arbetet med SFTI:s
ordlista fortsätter. Det är Eva Ringman som leder arbetet. Ordlistan är till för de
som arbetar i offentlig sektor och kommer finnas på www.sfti.se

Om man är intresserad av att ge feedback på listan kan man höra av sig till Rebecka Lindvall eller

Eva Ringman

7. SFTI arbetsgrupp för Peppol BIS e-handel

Robin Anderson Boström, SKR och Thomas Petterson informerade om SFTI
arbetsgrupp för Peppol BIS e-handel. Robin leder arbetsgruppen som är ett stöd till SFTI:s Tekniska kansli för frågor relaterade till standarder och kommunikation.

Det är en öppen grupp och frågorna som tas upp kommer in från olika håll via till exempel formuläret på sfti.se eller SFTI:s arbetsgrupp för implementation av Peppol BIS. Frågorna diskuteras i gruppen och som kan ta fram lösningar vilka sedan lyfts till beredningsgruppen. Gruppen har inget beslutsmandat.

Det har varit två möten i år med ca 30 deltagare vi vardera mötet. Nästa möte är planerat till den 14 december, hybridmöte.

Vidare berättade Robin att det finns ett Team för arbetsgruppen och vill man bli
tillagd kan man kontakta honom

Robin Anderson Boström

För att föreslå frågeställningar till arbetsgruppen, skickas dessa in via kontakt formuläret på sfti.se.

Thomas presenterade de affärsprocesser som hanteras i arbetsgruppen vilka är,
beställning från produktkatalog, Billing (inklusive ”orderlös fakturering”),
PunchOut och OrderAgreement.

Vidare informerade Thomas om att man skickat frågor till OpenPeppol om ej
returnerbar artikel. Behov av koder för MDR-klassificering har också lyfts i
gruppen och man tittar på att ansöka om ny kod till kodlistan i UNCL7143.

Anderz Petersson, DIGG ställde fråga om när det saknar olika koder är det
fortfarande valfritt, det är väl förutsättning? EMDN är det än europeisk märkning?
Finns det någon anledning till varför Peppol inte har plocka in den? Thomas
svarade ja att det är en europeisk märkning och att de har ej valt bort utan de pekar på en kodlista och i den kodlistan finns den inte med.

Martin tillade att det är UNCFACT som förvaltas den listan Peppol använder. Thomas lyfte att kodlistan GMDN finns global men den vill man inte arbeta med i Europa.

8. SFTI:s Cellstrukturerade mall för Peppol BIS Catalogue without response

Martin Forsberg och Thomas Pettersson från SFTI:s Tekniska kansli presenterade
hur lösningen för SFTI:s Cellstrukturerade mall för Peppol BIS Catalogue without
response kan komma att se ut framåt.

Nuvarande Excel-fil genererar meddelandet Peppol BIS Catalogue without
response 3 med hjälp av ett inbyggt makro. Aktuella versioner av Windows har
dock gjort det svårt för många att använda Excel-filer med inbyggda makron.
För att lösa detta problem har det tekniska kansliet, i en proof-of-concept, tagit
fram två nya Excel-filer, en som motsvarar den nuvarande cellstrukturerade
mallen fast utan det inbyggda makrot och en Excel-fil med ett inbyggt makro som
kan läsa in uppgifter från den förstnämnda filen.

Polisen frågade hur mycket fel kommer det bli med den nya mallen? Martin
svarade att den inte kommer göra alla valideringar som görs idag, men
huvudparten. Visma tillade att deras lösning bygger på att det är leverantören som laddar upp XML-filen vilket gör att förslaget inte kommer lösa alla
problemsituationer.

Robin avslutade diskussionen med att säga att övrig funktion/syfte med den
cellstrukturerade mallen inte förändras i och med uppdelningen i två filer.
Uppdelningen ger enbart mer flexibilitet. Fastlagda rutiner för vem som fyller i
mallen och vem som skapar XML:en behöver inte förändras i en etablerad
affärsrelation. Det enda som förändras är att funktionaliteten som tidigare fanns i
en fil nu deltas upp i två filer.

Det är ännu inte beslutat om SFTI ska gå över till att enbart tillhandahålla två-fils-varianten eller om både en-fils-varianten och tvåfilsvarianten ska tillhandahållas samtidigt. Att vidmakthålla två varianter skulle dock ta ansenliga resurser i anspråk vilket talar för att enbart tillhandahålla en variant framöver.

9. CEN:s Tekniska kommitté 440

Thomas Pettersson fortsatte att informera om det pågående arbete i CEN:s
Tekniska kommitté 440. Thomas deltar bland annat i arbetsgruppen CEN/TC 440/WG5 ”Catalogue” där man arbetar med Post-Award, ”Catalogue With Response”, ”Catalogue Without Response” och ”PunchOut”. Specifikationer för affärsprocesserna är klar (choreographies) och man arbetet nu med ”transaction” för Catalogue.

CEN:s Tekniska kommitté 440 hade ett samlat hybridmöte i Berlin för den 20-22
september där delar av SFTI:s Tekniska kansli deltog via länk.

Arbetsgruppsgruppsmöten under dagarna där SFTI deltog via SIS var CEN/TC. 440/WG1 ”Architecture”, CEN/TC 440/WG4 ”e-Tendering”, CEN/TC 440/WG5
”Catalogue”, CEN/TC 440/WG6 ”e-Ordering”, CEN/TC 440/WG7 ”Fulfillment”
(Leveransavisering).

Dessutom deltog Robin Anderson Boström från SKR i möte arbetsgrupp för PreAward. Arbetsgrupperna (WG) fem, sex och sju har kommit till att definiera innehåll i meddelandena Martin Forsberg lyfte att för CEN/TC440 är målet med arbetet att ta fram europeiska standarder för BIS:ar som sedan Peppol kan ta in och uppdatera sina med.

Thomas informerade att Pre-Award inte kommit så långt men man har påbörjat
arbetet med katalog. Anderz Petersson, DIGG lyfte att det i Norge finns Advanced Ordering. Varför är inte Sverige med? Vad tycker SFTI? Thomas svarade att han tycker att det kanske kunde vara bra att vara med. Magnus Johansson, DIGG nämnde att BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) bevakning Advanced Ordering.

Martin lyfte att det är viktigt att komma i mål med e-ordering ”vår Peppol” variant
innan man börjar fler och att det upp till Peppol om det vill ta in alla dessa, detta
kommer också ta lång tid är ett mångårigt arbete kvar.

10. OpenPeppol, höstreleasen

Martin Forsberg informerade om att OpenPeppol har en ny höstrelease på gång
vilken varit ute på remiss. Martin meddelade att det finns möjlighet att bli medlem i OpenPeppol med observatörsstatus och att man då får bevakning av standard utvecklingen genom mailutskick.

Martin informerade om höstreleasen som kommer presentera snart. penPeppol
uppdaterar specifikationer två gånger per år (maj och nov). OpenPeppol har nytt
avtalspaket för operatörerna och i den ingick en förtydligad förvaltningsprocess
avseende validering, protokoll med mera. Detta har påverkats sättet de arbetar, som att ändringar måste komma tidigare för att det ska kunna genomföras och det kommer att användas enkäter för remisser. Nu har remissperioden för november releasen precis stängt.

Martin lyfte att de ändringar som kommer vad gäller Peppol BIS Billing är bland
annat följande: ändrad regel för svenskt organisationsnummer - felaktigt format
ger fel av typen ”fatal”, uppdaterade kodlistor (EAS/ICD, alltså typer av PeppolID) samt ny regel för struktur på adress (tredje adressraden får bara anges en
gång).

Ändringar vad gäller övriga BIS:sar katalog, order är bland annat följande:
flera ändringar/tillägg av termer i leveransavisering, möjlighet med
dokumentreferenser inkl. bilaga, levererad kvantitet obligatoriskt, referens till
“Sales order line number” tillagd på radnivå, klassificeringskoder på artikel,
möjlighet att ange “Carrier party”, Order och ordersvar, projektreferens i ordern,
önskad leveranstid (utöver datum), komplettering av ordertypkoder (blanket order och call-off order), Orderöverenskommelse, möjlighet att ange
DocumentTypeCode på ItemSpecificationDocumentReference och möjlighet att
ange organisationsnummer på köpare och säljare samt regeländring avseende
svenskt organisationsnummer (motsvarande för fakturan).

11. UNSPSC version 11 på Svenska

Thomas Pettersson informerade om att version 11 i Excelformat vilken är den
senaste översättningen till svenska av UNSPSC fallit bort från UNSPCS.org.com
och GS1. SFTI har av GS1 Sweden fått en kopia och medgivande att distribuera
den.

Thomas har kontaktat UNSPCS men de har tagit bort tjänsten att lägga ut koderna. Kan vi ha den på sfti.se? Han informerade att om det finns det möjlighet kommer vi lägga upp den på hemsidan. Den ligger i arbetsgruppen Peppol BIS e-handels Team. Vill ni ha den kan vi skick ut den till er också hör av er via
kontaktformuläret på sfti.se om ni önskar utskick.

Polisen ställde frågan om det finns intresse från andra om att översätta senare
versioner? Anderz Petersson meddelade att SFTI inte har medel för detta då det
kostar för mycket, frågan är vem som ska betala.

12. Uppdatering av Stilmallen för Peppol Bis Billing 3

Oscar Glanzmann, SFTI:s Tekniska kansli informerade om att det publicerades en
ny SFTI Stilmall för Peppol Bis Billing 3 under oktober på SFTI:s github sida.
Det som lagts till är radbrytning för långa ord och det har även kommit in några
nya faktura typer för text på engelska för undertyp av fakturan. Och vad gäller
kreditnotan så står det nu belopp att erhålla istället för som tidigare belopp att
betala.

13. Ny utredning “Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt”

Robin Anderson Boström, informerade om den nya utredningen “Effektiv och
tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt” vilken
han sitter med i som SKR representant.

Utredningen startade i augusti i år och ska vara klar i augusti nästa år.
Bakgrunden till utredningen är att det inte finns möjlighet för upphandlande
myndigheter att kontrollera leverantörer för de uteslitningsgrunder (bland annat om de begått brott eller betalt skatter) vilka nämns i lagen sedan 2017 för upphandlingar över tröskelvärdet. SKR med flera har påtalat detta för regeringskansliet vid ett flertal tillfällen.

Utredningen ska ta fram ett effektivt sätt att göra leverantörkontroller för
upphandlande myndigheter. Det man ska ta fram är verktyg för att kunna upptäcka lagakraftvunnen dom i vissa utpekade brottmål, obetalda skatter och
socialförsäkringsavgifter samt ekonomiska svårigheter.

Magnus Johansson undrade hur man kan kontrollera utländska företag? Robin
svarade att alla EU-länder har samma krav på vad gäller uteslutning av sina
leverantörer. Vissa länder har ett kontrollsystem på plats som Estland och Finland. Det finns även Singel Digital Gateway (SDG) inom EU vilket innebär att har med ett system på plats för kontroll ska det skickas över gränserna också.

14. Informationspunkter

Styrgruppen

Maria Larsson informerade om att det under hösten kommit in nya
ledamöter från huvudmännen i styrgruppen för DIGG och
Upphandlingsmyndigheten.

Vid senaste mötet var planering av e-handelsdagar och budget uppe. I november ska man hålla workshop för att gör klart SFTI:s visions arbete.

DIGG

Camilla Eklund (punkter från Anderz Petersson, DIGG då han lämnat
mötet) Utlysningsprogrammet DIGITALT, i denna omgång finansieras bland
annat projekt kring europeiska dataområden, cloud-to-edge-infrastruktur och
specialiserade utbildningsprogram. Se vidare Nya utlysningar öppnar för
europeiska dataområden.

DIGG-Forum, en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information
om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45
minuter långa och man väljer fritt vilka pass man vill delta på. DIGG Forum.

Mina Ombud är nu lanserat av Bolagsverket, ett arbete inom ENA som leds av
DIGG. Se vidare Mina ombud – tjänsten för digitala fullmakter.

SKR

Maria Larsson informerade om att Kerstin Wiss Holmdahl nu gått i pension och att det är hon och Robin Anderson Boström som tagit över Kerstins
uppgifter vid SKR vad gäller elektroniska inköpsprocessen och SFTI.

SKR har fått en ny VD och Ordförande. Valet kommer påverka SKR:s arbete framåt men hur vet man först efter kongressen i vår.

Upphandlingsmyndigheten

Fredrik Flodin (punkten utgick på grund av frånvaro).

Kammarkollegiet

Rebecka Lindvall informerade om att upphandling av programvarulösning ej blivit överprövad. Hon informerade också om att arbete pågår med upphandlingen av operatörstjänster mer info om den finns på avrop.se.

NEA

Lars Gillerström, meddelade att de varit NEA möte den i september men
att ha inte närvarade, nästa möte är den 8 november.

15. Beredningsgruppens möten 2023

Gruppens förslag var att hålla möte på distans i februari och fysiska i maj och
oktober. Maria återkommer med datum och skickar inbjudningar.

16. Övriga frågor

Tietoevry ställde frågan om enskild firma ska köpa sig ett eget GLN som PeppolID? Magnus Johansson svarade ja, det är den rekommendation DIGG ger. Läs mer om val av Peppol-ID, DIGG:s hemsida.

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet kl.
13.35

Camilla Eklund
Ordförande

Maria Larsson
Sekreterare

Justeras:
Henrik Möller och Annika Olsson-Malaussene

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.