Publicerad 18 april 2023

Nationellt e-upphandlingsforum

Mål och syfte med forumet

Genom de nya upphandlingsdirektiven och svensk upphandlingslagstiftning blir elektronisk offentlig upphandling av allt större intresse. Det gäller elektronisk kommunikation och särskilt anbudsingivning elektroniskt, men även de nya bestämmelserna om kvalificering genom att använda ett så kallat Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (ESPD). Det finns även regler om helt elektroniskt förfarande via dynamiska inköpssystem och om elektroniska kataloger som kan användas vid upphandlingen, men även senare vid beställningsprocessen. Det finns därför anledning att i ett forum ge möjlighet till information och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor.

Frågorna är därmed även mycket aktuella inom ramen för det samarbete kring e-handel och e-upphandling som bedrivs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för digital förvaltning (Digg), benämnt SFTI (Single Face To Industry). Det blir alltmer fokus på frågor relaterade till upphandling och kopplingen till e-handel för att uppnå en sammanhållen elektronisk inköpskedja. Det pågår även standardiseringsarbete som är viktigt att ta informera om.

Det finns vidare olika initiativ som det är angeläget att både bevaka och påverka genom. EU Kommissionen bildade hösten 2014 ett flerpartsforum för den elektroniska inköpsprocessen, Multistakeholder Expertgroup on e-Procurement (EXEP). Syftet är att denna ska ge vägledning vid till exempel införandet av elektroniska inköpsprocesser i medlemsstaterna och visa goda exempel. Det föreslogs av EU kommissionen vid bildandet av forumet att även nationella flerpartsforum bildas i medlemsstaterna och på så sätt skapas en koppling mellan de nationella och det Europeiska, då företrädare för länderna deltar i det Europeiska forumet.

Ett svenskt nationellt e-upphandlingsforum bildades därför 2015 med syfte att stödja införandet av e-upphandling och tillämpningen av de nya direktiven. Men det ska även kunna täcka in den resterande inköpsprocessen, det vill säga när man använder exempelvis ESPD, elektroniska kataloger. E-upphandlingsforumet är nära kopplat till EXEP; på forummötena informeras om arbetet i EXEP och det ges möjligheter till input till denna expertgrupp.

Möten i forumet

Inbjudan sändes ut till forumet och det finns idag företrädare för upphandlande myndigheter (inom staten, kommuner, landsting och regioner), företrädare för leverantörer genom näringslivsorganisationer och enskilda företag samt leverantörer av e-upphandlingsverktyg.

Möten hålls vid behov, men utgångspunkten är ett par möten per år. Syftet är inte att det ska vara utbildning utan information och gemensamt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Intresse att delta?

Intresserade av att vara med i e-upphandlingsforumet ombeds vända sig till Fredrik Flodin

EXEP (EU kommissionens Multistakeholder expertgroup on e-procurement)

EU-kommissionen bildade på hösten 2014 en s.k. Multistakholder Expertgroup on e-Procurement (EXEP). Läs mer om EXEP

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.