Publicerad 9 maj 2022

Frågor och svar om försäkringsskydd & pension

 • Hur ser det kollektivavtalade försäkringsskyddet ut för en arbetstagare som i sitt arbete blivit smittad och sedan insjuknat i covid-19? (Uppdaterad: 1 april 2022 )

   Inom sektorn finns det ett robust avtals- och försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada för arbetstagare som insjuknar i covid-19, under förutsättning att arbetstagaren smittats av coronaviruset i arbetet. Om det kvarstår medicinska besvär efter sjukdomen kan det även hanteras som en arbetsskada på grund av smitta.

  Utöver det skydd som finns inom allmän försäkring (Socialförsäkringsbalken) och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB), finns det alltså ett kollektivavtalat försäkringsskydd. Det består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

  Arbetstagare som insjuknar i covid-19 har med andra ord samma avtals- och försäkringsskydd som vid annan sjukdom och arbetsskada och det kan kort sammanfattas på följande sätt:

  • Under dag 1 -14 i sjukfallet betalar arbetsgivaren sjuklön.
  • Under dag 15 – 90 kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan och då även ytterligare ersättning (10 %) från arbetsgivaren enligt AB.
  • Om arbetstagaren är fortsatt sjukskriven efter dag 90 kan även ersättning från AGS-KL utges. Det innebär att sjukpenningen då kompletteras med en försäkringsersättning. Försäkringen AGS-KL hanteras av AFA Försäkring och det är arbetstagaren som ansöker om ersättningen.
  • Om arbetstagaren har smittats av covid-19 kan rätt till ersättning från (TFA-KL) finnas redan efter 180 dagar. Förutsättningen är att arbetstagararens arbetsförmåga på grund av smitta varit nedsatt under den tiden. Försäkringen TFA-KL hanteras av AFA Försäkring och det är arbetstagaren som ansöker om ersättningen. Arbetstagaren rekommenderas att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan, men AFA kan även självständigt pröva rätt till försäkringsersättning även utan sådan anmälan.
  • Förutsatt att arbetstagaren får sjukpenning och har lön över sjukpenningens så kallade takbelopp, kan enligt AB även en viss löneutfyllnad betalas av arbetsgivaren från dag 15 och framåt.

  Corona - vilka försäkringar gäller? AFA

  Allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset och arbetsskador orsakade av covid-19, hur ska du som arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla dessa till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan?

 • Ska arbetsgivaren göra tjänstepensionsavsättning vid frånvaro när arbetstagaren får ersättning från Försäkringskassan utifrån tillhörighet till en riskgrupp? (Uppdaterad: 1 april 2022 )

  De som tillhör en riskgrupp enligt Socialstyrelsen, eller har anhörig som tillhör riskgrupp samt har assistansersättning eller närståendepenning, kunde under perioden 8 december 2021 – 31 mars 2022 få en viss ersättning om de utifrån covid-19 måste avstå från arbetet. Ersättningarna kallades viss sjukpenning i förebyggande syfte, respektive viss smittbärarpenning.

  SKR bedömer att frånvaro med viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 inte ger rätt till tjänstepensionsavsättning enligt kommunala tjänstepensionsavtal.

  Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet

 • Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) har från 1 juli 2021 ett utökat skydd vid frånvaro med smittbärarpenning, hur fungerar det?

  Från och med 1 juli 2021 gäller ett utökat ekonomiskt skydd vid frånvaro med smittbärarpenning i AGS-KL, vilket gäller försäkringsfall som inträffar från och med det datumet.

  Det utökade skyddet gäller för arbetstagare som vid frånvaro uppbär smittbärarpenning och som är anställd inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag. Skyddet innebär utökade möjligheter att få dagsersättningen vid smittbärarpenning för fler dagar än tidigare, enligt följande.

  Dag 1-14 finns möjlighet att få dagsersättning med 10 % av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till sjukförsäkringens tak (10 prisbasbelopp från 1 januari 2022). Tidigare har denna ersättning kunna lämnats från dag 15 vid smittbärarpenning, och denna möjlighet i AGS-KL kvarstår oförändrad. Därutöver kan dagsersättning utges för delar över sjukförsäkringens tak med 77,6 % av den sjukpenninggrundande inkomsten, under dag 1-30 med smittbärarpenning.

  Det är arbetstagaren som ansöker till AFA om ovan nämnda dagsersättningen. AFA Försäkring hanterar sådana ansökningar från och med den 1 september 2021, även om skyddet gäller försäkringsfall som inträffar från och med den 1 juli 2021. Ersättning från AGS-KL kan därför i förekommande fall utbetalas retroaktivt.

  En arbetstagare som uppbär smittbärarpenning har av läkare/smittspårning bedömts vara smittad, eller att det finns risk för att vara smittad och har fått förhållningsregler. Arbetstagaren är dock inte själv sjuk. Om arbetstagaren insjuknar under tid med smittbärarpenning, och därmed har nedsatt arbetsförmåga, ska denne sjukanmäla sig istället. Sjuklönelagens regler träder då i kraft. Period med smittbärarpenning bryts och en sjuklöneperiod påbörjas.

  AGS-KL kan inte lämna ovan nämnda dagsersättning under tid då arbetstagaren har rätt till sjuklön enligt lag eller avtal. Om dagsersättning har lämnats under tid med smittbärarpenning och smittan övergår i sjukskrivning med rätt till sjuklön så kan ytterligare ersättning från AGS-KL bli aktuell först sedan sjuklöneperioden har upphört.

  Corona - vilka försäkringar gäller? AFA försäkring

 • Gäller den kollektivavtalade försäkringen TFA-KL även vid hemarbete? (Uppdaterad: 4 mars 2021)

  Som arbetstagare inom kommuner och regioner omfattas man av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL.

  Det som är avgörande för om en arbetsskada uppstått vid hemarbete är vilken anknytning skadan har till arbetet. Om skadan sker på arbetsplatsen är anknytningen till arbetet naturligt stark. Om arbetstagaren istället skadar sig i arbetet på en annan plats, exempelvis i hemmet, kan gränsen för bedömning av arbetsskada bli mer otydlig och inte lika självklar.

  För att skadefallet ska anses ha anknytning till arbetet krävs ett tydligt orsakssamband med det arbete som arbetstagaren utför för arbetsgivarens räkning. Exempelvis kan en skada som uppstår om arbetstagaren snubblar på elsladden till datorn bedömas vara arbetsskada, men inte en skada som uppstår om arbetstagaren bränner sig på kaffet under lunchrasten. Det spelar alltså ingen roll om skadan sker under arbetstid, utan det är just anknytningen till arbetet som har betydelse vid bedömningen. TFA- KL fungerar på samma sätt oavsett om arbetstagare och arbetsgivare ingått något slags avtal om hemarbete eller om arbetstagaren är beordrad hemarbete.

  Notera att AFA Försäkring alltid gör en bedömning i det enskilda fallet. Vid osäkerhet om skadan kan anses vara en arbetsskada så bör därför en anmälan göras. Det är arbetstagaren själv som ska anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring, men arbetsgivare har skyldighet att informera om TFA- KL.

  Arbetsgivaren har skyldighet att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan

  Kontakta gärna AFA Försäkring med frågor och för att få mer information. På AFA:s hemsida finnsäven en kort film som beskriver försäkringsskyddet vid hemarbete.

  Corona – vilka försäkringar gäller? AFA Försäkring

 • Hur gör vi med tjänstepensionen när vi i samband med pandemin tidsbegränsat anställer personal som är tjänstledig från sin ordinarie anställning i annan sektor?

  För att underlätta den ansträngda bemanningssituationen rekommenderar SKR att AKAP-KL tillämpas i de fall personal, med ordinarie anställning i annan sektor, anställs för att arbeta i region eller kommun i samband med pågående pandemi. Detta under förutsättning att individerna beviljas tjänstledighet från sina ordinarie anställningar.

  Bakgrunden till rekommendationen är att personal som tillfälligt anställs i regionerna riskerar att förlora i tjänstepensionshänseende. Något intjänande sker inte under tjänstledighet till deras ordinarie tjänstepension. Intjänandet av den kommunala tjänstepensionen kan också bli otillräckligt. Detta bland annat utifrån att tillgodoräkning av tid (till den förmånsbestämda pensionen) förutsätter att anställningen uppgår till en sammanhängande tid om minst tre månader.

Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR