Publicerad 9 maj 2022

Frågor och svar om riskbedömning och arbetsmiljö

 • Råd vid riskbedömning vid covid-19. (Uppdaterad: 10 januari 2022 )

  Arbetsgivare har ansvar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även under det rådande pandemiutbrottet. Det ställer stora krav på arbetsgivaren. En viktig del av arbetsgivarens ansvar är det systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat innefattar att göra en riskbedömning där arbetsgivaren ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset, covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommendationer är att visir och munskydd används vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.

  Riskbedömningen bör genomföras med både ett centralt och ett lokalt perspektiv och ska vara skriftlig. Riskbedömningen på den centrala nivån bryts ned samt anpassas lokalt.

  Eftersom fakta tillkommer under smittspridningens förlopp är det av vikt att uppdatera riskbedömningen och kommunicera åtgärder i de kanaler som är snabba där ändringar kan göras och kommuniceras. Utifrån Folkhälsomyndighetens råd är det viktigt med rätt skyddsåtgärder i rätt skede.

  Riskbedömning på central nivå

  Skapa en struktur för hur riskbedömningar förväntas genomföras. Några lämpliga punkter att tänka på är:

  • Finns (behov av) gemensamma mallar?

  Mall från Arbetsmiljöverket (PDF, nytt fönster)

  • Finns tydliga centrala riktlinjer för hygienhantering vid covid-19? Vilka rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, smittskyddet etc. är lämpliga att integrera som åtgärder eller i handlingsplaner?
  • Samla in riskbedömningar som genomförs på lokal nivå. På så sätt kan information aggregeras om risker som identifierats lokalt. Använd informationen för att besluta om åtgärder som bör genomföras på central nivå för att på bästa sätt stötta den lokala nivån.
  • Vilka risker är generella och därför mest fördelaktiga att riskbedöma och hantera på en central organisatorisk nivå?
  • Tydliggör ansvar för åtgärd, när det ska vara genomfört och ett tillfälle/datum när åtgärd ska följas upp.
  • Beakta när det lämpligt att uppdatera riskbedömningen.

  Riskbedömning på lokal nivå

  Lämpliga punkter att tänka på vid lokal riskbedömning är:

  • Undersök arbetsförhållandena, vilka arbetsuppgifter måste utföras, och identifiera riskkällor. Detta kan göras genom en ”brainstorming” med chef och skyddsombud samt genom att beakta input från arbetstagarna.
  • Värdera de riskkällor som identifierats. Ange om risken är allvarlig eller inte.
  • Tydliggör ansvar för åtgärder, när det ska vara genomfört och ett tillfälle/datum när åtgärd följs upp.
  • Genomför åtgärder. Gör en handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart. Beakta riktlinjer och åtgärder från central nivå. Följ upp att det finns handlingsplaner med åtgärder på lokal nivå när skyddskommittén/samverkansgruppen har möten.
  • Kontrollera att åtgärderna haft effekt. Justera om inte åtgärder har effekt.
  • Beakta behov av att uppdatera riskbedömningen.

  Det kan även finnas skäl att genomföra riskbedömning när det finns personal som tillhör en riskgrupp.

  Om du tillhör riskgrupp; Arbetsmiljöverket

  Det är vid en riskbedömning viktigt att bedöma arbetsbelastning på grund av exempelvis personalbortfall där arbetsgivaren ska ge stöd till arbetstagarna att prioritera bland arbetsuppgifterna. Därför behöver arbetsgivaren se till att det finns en person i arbetsledande ställning som ständigt är tillgänglig för stöd, råd och hjälp med prioritering. Beakta även konsekvenserna av den oro som kan sprida sig i organisationen.

  Tänk på att arbetsmiljölagen även gäller de som arbetar hemma, och beakta även inhyrda och inlånade arbetstagare. Tänk på att elever och studenter likställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen.

  I det systematiska arbetsmiljöarbetet är den så kallade åtgärdstrappan en viktig princip. I första hand ska man alltid titta på vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt personalen. Den personliga skyddsutrustningen är den sista åtgärd man tar till för att skydda personalen. Tillse att arbetstagarna har kunskap om när och hur skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska användas och tas av.

  Samarbeta med funktioner/kollegor som arbetar med riskanalys beträffande frågor som rör samhällsskydd och med de som arbetar med patientsäkerhet.

  Checklista för riskbedömning vid smittspridning

 • Behöver arbetsgivaren genomföra en riskbedömning när medarbetarna återgår till arbetsplatsen? (Uppdaterad: 10 september 2021 )

  Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort 29 september 2021 och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Om återgång till arbetsplatsen innebär en ändring i verksamheten ska det enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (8 §) göras en riskbedömning innan ändringen genomförs. Syftet med riskbedömningen är att förebygga ohälsa eller olycksfall i samband med genomförandet och under pågående pandemi bör särskilt risk för smitta beaktas.

  Exempel på smittrisker är hur många personer som samtidigt kan vistas i lokalerna och hur distans mellan medarbetarna ska säkerställas. Genomför riskbedömningen i samverkan med skyddsombud och involvera medarbetarna när ni genomför och följer upp åtgärder.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter, Arbetsmiljöverket

  Corona och riskbedömning, Suntarbetsliv

  Tips för trygg återgång efter pandemin, Suntarbetsliv

  Återgång till arbetsplatsen, Prevent

  Frågor och svar om arbetsgivares ansvar, Riskbedömning och arbetsmiljö, SKR

 • Hur kan en riskbedömning genomföras vid arbete med enskild brukare inom äldre- och funktionshinderomsorgen? (Uppdaterad: 18 augusti 2021 )

  Det är av yttersta vikt att det förebyggande arbetsmiljöarbetet i syfte att förhindra smittspridning inom äldre- och funktionshinderomsorgen utgår från lokala förutsättningar och regelbundet uppdaterade riskbedömningar. Folkhälsomyndigheten rekommendationer är att visir och munskydd används vid vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19. Läget kan förändras snabbt och det är viktigt att bedömningen av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas förändras i samma takt.

  Ventilationen i bostäder är inte alltid tillräcklig för att kunna föra bort smittämnen. Enligt Arbetsmiljöverket behövs en annan typ av ventilation med betydligt högre luftflöden. Det innebär att koncentrationen av smittämnen, i luften, kan vara högre i bostäder. Det är viktigt att det alltid hålls avstånd till de personer som finns i bostaden. Om personerna i en bostad har misstänkt, eller konstaterad covid-19, ska personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd (istället för munskydd) och visir användas.

  Att förebygga och hantera smittrisker i arbetet handlar bland annat om att genomföra en skriftlig riskbedömning av de arbetsmoment som ska utföras. Ta fram och genomför åtgärder utifrån riskbedömningen för att ta bort eller minimera identifierade smittrisker. Uppdatera riskbedömningen kontinuerligt. Genomför riskbedömningen och ta fram åtgärderna i samverkan med skyddsombud och medarbetare. Ta stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Arbetsmiljöverkets regler, centralt genomförda riskbedömningar och det regionala smittskyddet, vårdhygienenheterna och i kommunerna de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS). Patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbetet har likartad systematik och det finns stora fördelar med att integrera arbetet inom dessa områden. Säkerställ att personalen får kännedom om riskbedömningen och åtgärderna.

  Genomför en skriftlig riskbedömning av smittrisker. Riskerna är exempel från arbetssätt i olika kommuner. Anpassa undersökning och riskbedömning utifrån lokala förutsättningar

  • Bedöm risk för att brukare är smittad av coronaviruset. Det kan exempelvis handla om temperatur, hosta, snuva, illamående, diarré, huvudvärk, ont i halsen, värk i kroppen
  • Identifiera vilka arbetsmoment som har ingen eller låg smittrisk och vilka arbetsmoment som har hög smittrisk
  • Identifiera om det finns arbetsmoment hos brukaren som påverkar möjligheten att arbeta utifrån gällande rutiner och på ett smittsäkert sätt. Det kan exempelvis handla om demens, oro, aggressivitet

  Ta fram och genomför åtgärder för att ta bort eller minimera identifierade smittrisker. Åtgärda först de mest betydande riskerna. Åtgärderna nedan är exempel. Anpassa åtgärderna utifrån aktuell riskbedömning och lokala förutsättningar

  • Genomför tekniska och organisatoriska åtgärder
   • Utbilda personalen i hur smitta förebyggs genom basala hygienrutiner och i användandet av skyddskläder
   • Använda andra arbetsmetoder för att minska smittrisken
   • Prioritera arbetsmoment som medför låg eller ingen smittrisk
   • Begränsa om möjligt fysisk kontakt med brukaren
   • Begränsa antalet medarbetare som ger stöd till brukaren
  • Annan vård- eller omsorgsnivå (exempelvis Kohort-avdelning eller vård på sjukhus).
   • Använd personlig skyddsutrustning när övriga åtgärder inte går att tillämpa eller när de inte är tillräckliga
   • Identifiera vilken personligt skyddsutrustning som krävs i de olika arbetsmomenten
   • Utbilda personalen i vilken personlig skyddsutrustning som krävs i de olika arbetsmomenten, hur skyddsutrustningen tas på, används och tas av. Visa gärna praktiskt

  Följ upp om åtgärderna fått effekt

  • Ändra åtgärderna vid behov

  Socialstyrelsens utbildningar, material och vägledningar i arbetet med att förhindra smittspridning

  Riskbedömning inom vård och omsorg

 • Frågor om oro och arbetsbelastning ska beaktas när man genomför riskbedömning beträffande coronaviruset! (Uppdaterad: 19 maj 2020)

  Det är viktigt att beakta hur smittspridningen påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det innebär bland annat att när man genomför riskbedömningen även hantera oro och ohälsosam arbetsbelastning (se FAQ om riskbedömning). Det är viktigt att bedöma arbetsbelastning på grund av exempelvis personalbortfall eller tillfälliga arbetstoppar. Därför behöver arbetsgivaren se till att det finns en person i arbetsledande ställning som ständigt är tillgänglig för stöd, råd och hjälp med prioritering.

  Nedan följer några råd om hur du som arbetsgivare kan minska oron angående rådande smittspridningssituation.

  Lyssna på råd från myndigheter

  Kommunikation i samband med rådande pandemi bidrar till att upprätthålla förtroendet för myndigheternas och sjukvårdens bedömning av situationen. Motsatsen kan leda till ryktesspridning, oro och misstro.

  Klar, tydlig och tillgänglig information

  Klar, tydlig och tillgänglig information motiverar medarbetarna att vidta förebyggande åtgärder. Det gör att medarbetarna känner igen symtom på sjukdomen, att om de har något eller några av förkylningssymtomen feber, hosta, snuva eller ont i halsen, ska de stanna hemma och undvika att träffa andra än dem du bor med och att de vet var de får svar på sina frågor. Använd flera olika kanaler för att nå fram. Eftersom situationen är osäker och fakta tillkommer under smittspridningens förlopp gång är det av vikt att använda snabba kanaler där ändringar kan göras och kommuniceras.

  Läs på och var källkritisk

  Samtidigt kan det vara bra att inte uppmuntra till överkonsumtion av information om smittspridningen. Det kan snarare öka oron än minska den. Som arbetsgivare är det viktigt att ibland påminna om att emellanåt ta en paus eller en promenad för att skingra tankarna.

  Se över och poängtera det som arbetstagarna själva faktiskt kan kontrollera

  Det kan exempelvis vara bra att regelmässigt påminna om att rutiner för god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare.

  Prata om oron

  Fysisk beröring av en person som är orolig är inte lämplig i rådande smittskede. Det är viktigt att se till det individuella behovet hos varje medarbetare. För vissa medarbetare räcker det inte att få tydlig information på intranätet och via mejl utan de behöver ett personligt samtal för att öka tryggheten på jobbet. Medmänskligt beteende och omsorg om varandra är en hörnsten för att hantera oro.

  Stödlista: Psykisk hälsa i kristid, Uppdrag psykisk hälsa

 • Vilken information från myndigheterna är viktig att beakta när riskbedömning uppdateras? (Uppdaterad: 29 maj 2020)

  Vid riskbedömningen av covid-19 är det som vanligt viktigt att beakta den rådande situation i verksamheten med tanke på exempelvis oro, bemanning, arbetsbelastning, arbetstider och risker för kränkningar, hot och våld. För att bedöma risken för smitta är det även avgörande att ha koll på myndigheternas råd och rekommendationer. Den viktigaste informationen finns på Folhälsomyndighetens webbplats och den uppdateras kontinuerligt.

  Folkhälsomyndigheten

  Eftersom fakta tillkommer under smittspridningens förlopp är viktigt att uppdatera riskbedömningen och kommunicera åtgärder i de kommunikationskanaler som är snabba där ändringar kan göras och kommuniceras.

  Länkar för kommuner och regioner när man genomför riskbedömning

  Allmänna frågor och svar om covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Socialstyrelsen utbildningsmaterial om covid-19 för sjukvård och omsorg

  Information till skola, förskola, gymnasieskola och lärosäten om covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Information om skyddsåtgärder vid smittspridning, Folkhälsomyndigheten

  Information om covid-19 på olika språk, Folkhälsomyndigheten

  Riskbedömning inom vård och omsorg

 • Hur ska vi som arbetsgivare resonera beträffande personalens akuta utbildningsbehov i vård och omsorg vid smittspridningen av covid-19? – Bland annat mot bakgrund av utbildningskravet i Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter (AFS 2018:4)? (Uppdaterad: 8 april 2020)

  Utbildningar från Socialstyrelsen

  Under rådande situation gällande smittspridning är det viktigt att i riskbedömningen se över personalens kompletterande utbildningsbehov (se FAQ om riskbedömning). Detta är även viktigt som del av en introduktion för inhyrd och inlånad personal. Mot denna bakgrund har Socialstyrelsen tagit fram hjälpmedel för utbildningar, material och vägledning.

  Utbildningar, material och vägledning, Socialstyrelsen

  Utbildning 1 ger baskunskap om Covid-19

  Den handlar om att hindra smittspridning och skydda personalen inom vård och omsorg

  Utbildning 1 ger baskunskap om Covid-19

  Utbildning 2

  Den handlar om triage och att hantera skyddsutrustning inom sjukvården

  Utbildning 2 - triage och användande av personlig skyddsutrustning

  Kompletterande utbildning i att hindra smittspridning och använda skyddsutrustning för vård och omsorg

  Till dig som arbetar inom vård och omsorg – covid-19 - Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

  Introduktionsutbildning av ny personal i socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård

  Introduktionspaket för ny personal, Socialstyrelsen

  Fördjupningsmaterial för sjukvården om covid-19 från Karolinska Institutet

  Fördjupningsmaterial för sjukvården om covid-19, Karolinska Institutet

  Information om covid-19 på olika språk från Folkhälsomyndigheten

  Information om covid-19 på olika språk, Folkhälsomyndigheten

  Föreskrifter om smittrisker och om basal hygien

  Personalen inom vård och omsorg har generellt utbildning i att hantera smitta mot bakgrund av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:1) om basal hygien i vård och omsorg. Observera att föreskrifterna om smitta och kravet på utbildning (§ 13) enbart gäller medarbetare inom förskola, vård och omsorg.

  Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter (AFS 2018:4)

  Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:1) om basal hygien i vård och omsorg (PDF, nytt fönster)

  Smittrisker i arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker § 13 specificerar att utbildningen ska ta upp hur man ska

  1. undvika smittrisker
  2. skydda sig mot stick- och skärskador i arbetet
  3. följa särskilda hygienåtgärder när det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor (§ 14)
  4. agera, för att minska risken för smittöverföring, om en oönskad händelse har inträffat
  5. rapportera oönskade händelser internt.

  Det är viktigt att arbetsgivaren ser till så att samtliga medarbetare får klar, tydlig och tillgänglig information som motiverar att vidta förebyggande åtgärder. Det gör att medarbetarna känner igen symtom på sjukdomen, vet vad de ska göra om de blir smittade och vet var de får svar på sina frågor. Använd flera olika kanaler för att nå fram. Eftersom situationen är osäker och fakta tillkommer under smittspridningens förlopp gång är det av vikt att använda snabba kanaler där ändringar kan göras och kommuniceras.

 • Vad kan arbetsgivaren tänka på vid riskbedömning inför upprättande av tillfälliga mottagningar?

  I flertalet regioner upprättas tillfälliga mottagningar för att sortera och prioritera patienter. Det kan handla om att tillfälligt utnyttja befintliga lokaler, uppföra tillfälliga byggnader eller tält där mottagning sker genom bil- eller promenadspår. Det är viktigt att ur arbetsmiljösynpunkt genomföra riskbedömningar inför upprättandet av dessa.

  Att upprätta tillfälliga mottagningar innebär nya och oväntade risker som måste identifieras och hanteras. Det kan handla om att undersöka:

  • Distributionen av skyddsutrustning till mottagningen
  • Möjligheten att följa basala hygienrutiner
  • Smittrisken bland ordinarie personal, inhyrd- eller inlånad personal, väktare och andra som arbetar i eller i anslutning till mottagningen
  • Risken för hot och våld som påverkas när människor befinner sig samtidigt i lokaler och miljöer som inte är verksamhetsanpassade. Risken kan förstärkas av att patienter och anhöriga känner sig oroliga
  • Informationsvägar mellan chefer och medarbetare och möjligheten att rapportera avvikelser och tillbud
  • Olycksrisken då medarbetare, fotgängare, cyklar och bilar befinner sig i närheten av varandra
  • Lokalerna är som inte alltid är anpassade till nya verksamheten avseende exempelvis klimat, luftkvalitet, belysning, buller, personalutrymmen, larm, utrymning etc.
 • Vad gäller angående riskbedömning och personlig skyddsutrustning på förskolor?

  Utgångspunkten för arbetsmiljöarbetet på förskolor är att tillse att förskolebarn som uppvisar smittsymptom inte ska vara i förskolan, och det är viktigt att personalen kan ta hand om barnet tills förälder hämtar utan att själva riskera att smittas. I äldreomsorgen och förskolans verksamheter går det inte att tillämpa social distansering på samma sätt som många andra kommunala verksamheter.

  I arbetsmiljöarbetet ska riskbedömning göras av verksamheten och ovan situation behöver ingå i bedömningen. Läs gärna mer om SKR:s rekommendationer om riskbedömningar under andra frågor på denna sida.

  Genomförda riskbedömningar behöver emellanåt uppdateras. Då kan det vara lämpligt att med utgångspunkt i den så kallade åtgärdstrappan ställa följande frågor:

  1. Vilka arbetsmoment görs?
  2. Vilka risker finns i de momenten?
  3. Hur kan riskerna minimeras?
  4. Vilka åtgärder behövs?
  5. Vilken personligt skyddsutrustning behövs i de olika arbetsmomenten?

  I första hand ska man alltid titta på vad som kan förändras i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt personalen. Personlig skyddsutrustning är alltid den sista åtgärden man tar till för att skydda personalen. Det är förstås viktigt att riskbedömningen sker i samverkan (se 4 § AFS 2001:1). Personalen behöver få kännedom om riskbedömningen och åtgärderna. De behöver också få kunskap om när och hur personlig skyddsutrustning ska användas.

  Värt att känna till är Arbetsmiljöverket på senare tid tagit ett beslut om föreläggande avseende en förskola i en kommun. Beslutet innebär att förskolans personal ska ha tillgång till två uppsättningar skyddsutrustning bestående av munskydd typ IIR, visir, skyddsförkläde och skyddshandskar.

  Beslutet riktar sig till situationen när ett barn insjuknar under dagen.

  Värt att notera är även att Folkhälsomyndigheten anger att personal som arbetar på förskolor inte har diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. De drar slutsatsen att barnens behov av, och möjlighet att vara i förskolan väger tungt, och därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan under pandemin.

  Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR