Publicerad 9 maj 2022

Frågor och svar om skyddsstopp och 6.6a framställan

 • Kan skyddsombudet begära åtgärder eller en utredning enligt AML 6.6a på en arbetsplats om fysiska eller psykosociala förhållanden om de anser att det finns risk för ohälsa eller olycksfall? (Uppdaterad: 19 maj 2020)

  Ja. Denna hänvändelserätten finns fastställd i arbetsmiljölagen (AML) kap. 6 § 6a.

  Inledningsvis ska skyddsombudet söka upp arbetsgivaren och påtala de risker de ser i arbetsmiljön. Det är viktigt att i första hand lösa frågan i samverkan genom dialog. Åtgärderna kan både handla om att undersöka arbetsmiljön och /eller rätta till en konkret brist.

  Skyddsombudets 6 § 6a framställan

  Därefter kan skyddsombudet lämna över framställan till dig som arbetsgivaren skriftligt med stöd av kap. 6 § 6a AML och be om en underskrift att du som arbetsgivare tagit emot begäran om åtgärder. Skyddsombudet ska inte skicka sin begäran för kännedom till Arbetsmiljöverket, utan enbart lämna över dokumentet till dig. Skyddsombudet kan enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet.

  I din roll som företrädare för arbetsgivaren bör du lämna en skriftlig bekräftelse att skyddsombudets begäran mottagits samt någon form av besked om inom vilken tidsram du har möjlighet att besvara 6.6a framställan. Försök alltid lösa frågan tillsammans genom dialog. Innan tiden är slut ska du som arbetsgivare lämna information om de åtgärder som planeras eller är genomförda. Du ska även se till att skyddsombud ges möjlighet att medverka i att komma till rätta med riskerna.

  Arbetsmiljöverkets bedömning

  Om skyddsombudet inte är nöjd med dessa (planerade) åtgärder kan de gå vidare och kontakta Arbetsmiljöverket. När framställan kommit in till Arbetsmiljöverket kontrollerar de att de formella kraven i 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen är uppfyllda. Är de formella kraven uppfyllda prövar verket skyddsombudets begäran. Oftast sker det genom en inspektion. Under smittspridningen av Covid-19 har verket ofta inspekterat på distans genom ett telefonmöte. Observera att Arbetsmiljöverket enbart ska pröva det som skyddsombudet begärt i framställan. Skyddsombudet får inte skärpa sina krav eller ändra på kraven som ställts. Skyddsombudet kan däremot ta tillbaka sin begäran om ingripande när som helst i de fall de delvis har accepterat det du som arbetsgivarens svarat.

  Arbetsmiljöverkets prövning leder fram till ett beslut om föreläggande, förbud eller till ett beslut om att de inte beslutar om föreläggande eller förbud.

  Både du som arbetsgivare och skyddsombudet kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. Skyddsombudets överklagande ska i första hand ske av ett huvudskyddsombud.

  I de partsgemensamma kommentarerna till samverkansavtalet står det: Om enskilda skyddsombud ofta använder 6 kap. 6 a §- framställan kan det vara ett tecken på brister i samverkan. Det är då angeläget att lokala parter ser över hur samverkan fungerar och vidtar åtgärder för att återskapa en fungerande samverkan.

  Vad ska framgå när ett skyddsombud gör en framställan enligt AML 6.6a?

  När skyddsombudet gör en framställan enligt 6.6a AML (hänvändelse) ska framgå:

  • Vilken arbetsplats det gäller
  • En beskrivning av problemet samt dess konsekvenser
  • En beskrivning av vilket lagstöd som gäller
 • Hur ska arbetsgivaren agera vid ett eventuellt skyddsstopp? (Uppdaterad: 18 maj 2020)

  SKR:s rådgivning är att respektera ett skyddsstopp i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande.

  I skedet före ett eventuellt skyddsstopp är det viktigt att ta frågor och farhågor från skyddsombuden på stort allvar och snarast möjligt boka en träff/överläggning med fackliga företrädare/skyddsombud för genomgång av arbetsmiljö och förebyggande arbete i syfte att undvika omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa vid exempelvis risk för smittspridning av Covid-19.

  Se över om det finns behov av förändringar av bemanning, utrustning eller utbildning.
  Behoven kan vara mer eller mindre angelägna. Gör en riskbedömning utifrån arbetsmiljölagen och dokumentera den.

  Vid behov av förändringar som rör verksamheten, gör en planering som förankras med fackliga organisationer och skyddsombud före beslut. Informera alla berörda fackliga organisationer.

  Arbetsmiljöverket beslutar om ett förbud (verket tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet) eller ett beslut om att inte förbjuda arbetet. I det fall Arbetsmiljöverket beslutar om att inte förbjuda arbetet kan arbetsgivaren direkt återuppta arbetet.

  Både du som arbetsgivare och skyddsombudet kan överklaga ett beslut från Arbetsmiljöverkets. Om det finns ett huvudskyddsombud är det de som har rätt att överklaga.

  Föreskrifter från Arbetsmiljöverket om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

  Några råd för hur arbetsgivare bör agera om ett skyddsombud beslutat om skyddsombudsstopp för arbete på grund av smittspridning:

  • Respektera skyddsombudets beslut. Kontrollera att ombudet anmälts till arbetsgivaren på ett korrekt sätt.
  • Ta omedelbart kontakt med skyddsombudet, red ut eventuella oklarheter kring vilket arbete som avbrutits och vilka villkor som ställs för att arbetet kan återupptas.
  • Ta omedelbart kontakt med Arbetsmiljöverket.
  • Förbered er inför Arbetsmiljöverkets kontakt och inspektion genom en tydlig beskrivning av verksamheten och vilken typ av omsorg som bedrivs, hur det systematiskt arbetsmiljöarbetet bedrivs och återspeglas lokalt samt hur det förebyggande arbetet kring hantering av smittrisker bedrivs. Tydliggör vilka riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och regionens/kommunens riktlinjer, rutiner och föreskrifter samt hur dessa praktiskt efterlevs i verksamheten genom tydliga instruktioner till personalen samt genom uppdaterade riskbedömningar utifrån vårdmoment, sjukdomsbild samt förändringar av symtom hos brukare och patienter.
  • Dokumentera gjorda insatser och beslut, till exempel om skyddsombudet återkallat sitt beslut, och anmäl ärendet till ansvarigt arbetsgivarorgan, till exempel aktuell nämnd, och till samverkansgruppen.

  SKR:s information kring tillsyn av Arbetsmiljöverket

  Skyddsombudsstopp, Arbetsmiljöverket

  Kontaktuppgifter Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverket kan nås på telefon 010-730 90 00 (vardagar 08.00- 16.30) eller via deras hemsida.

  www.av.se

  Jourtelefon: 08-737 15 55 (vardagar kl.16.30 - 08.00 samt lördagar och söndagar)

 • Har skyddsombud rätt att stoppa arbetet enligt kap. 6 § 7 AML på grund av smittspridning? (Uppdaterad: 18 maj 2020)

  Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, i alla situationer. Lagstiftningen ska tillämpas parallellt med övrig lagstiftning. Det innebär ibland regelkonflikter då behovet av att bedriva verksamheten ställs emot kraven på god arbetsmiljö. Det kan leda till svåra avvägningar för arbetsgivaren.

  Arbetsgivare har ett långtgående arbetsmiljöansvar och om en situation uppstår där det föreligger omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa ska arbetsgivaren stoppa verksamheten eller vidta andra åtgärder så att faran undanröjs. Vidare ska arbetsgivaren göra kontinuerliga riskbedömningar av verksamheten.

  Skyddsombudsstopp innebär att skyddsombudet har rätt att stoppa arbetet inom det egna skyddsområdet om det anses utgöra en omedelbar och allvarlig fara för medarbetarnas liv och hälsa (skyddsombudet har även rätt att avbryta arbeten som utförs av inhyrd arbetskraft). Skyddsstopp gäller i avvaktan på att Arbetsmiljöverket tar ställning i frågan.
  En förutsättning för skyddsstopp är att skyddsombudet, som huvudregel, först har vänt sig till arbetsgivaren med sin begäran om att stoppa verksamheten. Kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren kan arbetet stoppas i avvaktan på ställningstagande från Arbetsmiljöverket.

  Arbetsgivaren ansvarar för att bedriva verksamheten. Ett omedelbart stopp kan få allvarliga konsekvenser. Ett skyddstopp kan, beroende på omständigheterna, verksamhetens art och förutsättningar, utgöra en samhällsfarlig situation där t.ex. patienter eller brukare inte får medicinsk behandling. Denna typ av regelkonflikt kan vara svår eller omöjlig att hantera vilket innebär att arbetsgivare i något enstaka fall kan tvingas bryta igenom ett skyddsombudsstopp.

  Om arbetsgivaren inte respekterar ett skyddsombudsstopp kan det anses utgöra hindrande av skyddsombud vilket är skadeståndssanktionerat i 6 kap 10 § arbetsmiljölagen.

Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR