Publicerad 31 mars 2022

Frågor och svar om villkorsfrågor för lärare

 • Vad gäller för lärare om en skola stänger med kort varsel? (Uppdaterad: 24 juni 2021 )

  Här vill vi kort kommentera de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv i det fall en skola stänger. Informationen tar sikte främst på konsekvenser i förhållande till AB:s bilaga M.

  Bilaga M, särskilda bestämmelser om arbetstider med mera för lärare (PDF)

  En huvudman kan under vissa förutsättningar besluta om att stänga en skola eller förskola med kort varsel av exempelvis smittskyddsskäl eller arbetsmiljöskäl, på samma sätt som andra arbetsgivare. Det regleras bland annat i arbetsmiljölagen. Om eleverna inte kan få ta del av utbildning under en kortare tid kan skolan ofta kompensera dem för detta genom olika åtgärder. Skolverket och Folkhälsomyndigheten informerar löpande kring detta.

  Coronaviruset (covid 19) – information till skolor och förskolor, Skolverket

  Information till skola och förskola om covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Ny lagstiftning

  För att underlätta för huvudmän att säkerställa elever den undervisning dessa har rätt till har regeringen fattat beslut om en särskild förordning som ska gälla i de fall huvudmannen tvingats fatta beslut om stängning av en skola. Förordningen möjliggör bl.a. förlängda skoldagar och förläggning av undervisning under lördag, söndag och lovdagar.

  Regeringen har därtill fattat beslut om en lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en huvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Den ger också regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå. Beslutet omfattar också hur förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska bedrivas för barn och elever till vårdnadshavare som har samhällsviktiga funktioner och för barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov om omsorg.

  Förordning möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset, Skolverket

  Besked om ändrad arbetstid

  För anställd med ferieanställning gäller enligt arbetstidslagen att en arbetsgivare kan göra förändringar av utlagd arbetstid med två veckors varsel. Det innebär att schema över reglerad arbetstid och arbetsdagar (s.k. A-dagar) gäller de två första veckorna som skolan stängs. Efter det kan förändringar göras. Om arbetsgivaren vill göra en förändring ska besked om det lämnas senast 14 dagar innan.

  I det fall en skola stängs ned gäller därmed fortfarande angivet schema och arbetstagaren behåller sin lön. Arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande under den tid som denne är schemalagd, och kan utföra de arbetsuppgifter som rektor bedömer är möjligt utanför arbetsplatsen. Reglerad arbetstid och förtroendearbetstid gäller alltjämt enligt avtal, med den skillnaden att den reglerade arbetstiden istället utförs på annan plats och kan innehålla andra arbetsuppgifter än normalt.

  Lösningar för hur verksamheten ska bedrivas under tiden för stängning kommer sannolikt att se olika ut bl.a. mellan olika skolformer, skolor och i olika ämnen. Det finns också möjligheter att lägga om planering för arbetets innehåll. Dagar som tidigare var planerade för fortbildning kan istället användas för annat arbete (som t.ex. undervisning av elever) eller vice versa.

  Därutöver gäller Allmänna Bestämmelser § 6 även för lärare (skyldighet att vikariera för annan arbetstagare vilket även kan innefatta att utföra andra arbetsuppgifter). Se vidare i frågan som specifikt redogör för AB § 6: Kan en arbetsgivare beordra en arbetstagare att vikariera för andra och då utföra arbetsuppgifter som ligger utanför både det ordinarie arbetet och avtalsområdet? Viktigt att notera är dock att lärare som går på Bilaga M har en uppdelning av sin arbetstid i reglerad respektive förtroendearbetstid.

  Ändring i förläggning av s.k. A-dagar

  I de fall en stängning eller en förändring beräknas bli långvarig kan lärare anställda på Bilaga M få en ändrad förläggning av A-dagar. Besked om sådan ändring ska lämnas till arbetstagaren minst två veckor innan ändringen ska träda i kraft. § 23 i Allmänna Bestämmelser (AB) vad gäller förskjuten arbetstid omfattar inte lärare som går på Bilaga M. Istället gäller 12 § i Arbetstidslagen (ATL) avseende krav på besked om ändrad arbetstidsförläggning minst två veckor innan ändringen träder i kraft.

  Lärare har enligt Bilaga M 194 arbetsdagar, i avtalet benämnda A-dagar. Lärares reglerade arbetstid förläggs till de 194 A-dagarna. Avtalet hindrar inte att A-dagar förläggs till helger eller till dagar som traditionell sett utgör lov. I det fall en A-dag förläggs till helg eller röd dag utgår ersättning för obekväm arbetstid. Det är också möjligt att förläggningen av A-dagar varierar mellan medarbetare, samt att ändra förläggningen av A-dagar under arbetsårets gång enligt regelverk som angivits ovan.

  Ändring av antal A-dagar

  Den nya förordningen ger huvudmannen möjlighet att ändra läsårets längd och förläggning. Semesterlagens rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti utgör viss begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Kollektivavtalets regler för ferieanställda anger också att sommarferien ska vara minst 45 kalenderdagar lång. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.

  Om verksamheten kräver fler än 194 A-dagar gäller övertidsersättning enligt AB. Observera också att ATL samt AB:s regler om dygns och veckovila gäller även lärare anställda på Bilaga M.

  Lärare med semesteranställning

  Lärare med semesteranställning (till exempel förskollärare, lärare i fritidshem och studie- och yrkesvägledare med flera) har ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar den anställde har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225-230 arbetsdagar per år.

  Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor. En vecka kan innehålla 42 timmar och en annan 38 timmar. Den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt. Avstämningsperioderna kan vara maximalt 16 veckor och det är inom dem som snittet ska vara 40 timmar per vecka. Ersättning för arbete på övertid och obekväm tid utgår 8 timmar per dag eller arbetsdagens längd i schemat. Arbetstiden kan förskjutas senast dagen innan men helst med 10 dagars varsel, och ersättning ges enligt AB.

 • Vad gäller enligt avtalet i de fall skolan behöver ändra sin terminsförläggning? (Uppdaterad: 24 juni 2021 )

  Som följd av distansundervisning och en eventuell stängning av skolor, kan behovet av undervisning på helger, lov och sommarferie bli aktuellt av olika orsaker. Det finns en förordning som ger huvudmannen möjlighet att ändra läsårets längd och förläggning.

  Förläggning av arbetsdagar (A-dagar)

  Lärare har enligt Bilaga M 194 arbetsdagar, i avtalet benämnda A-dagar. Lärares reglerade arbetstid förläggs till dessa dagar. Avtalet hindrar inte att A-dagar förläggs till helger eller till dagar som traditionell sett utgör lov.

  • I det fall en A-dag förläggs till helg eller röd dag utgår ersättning för obekväm arbetstid.

  Det är också möjligt att förläggningen av A-dagar varierar mellan medarbetare, samt att ändra förläggningen av A-dagar under arbetsårets gång.

  • Varseltiden för ändrad förläggning av A-dagar är 14 dagar.

  Med utgångspunkt i den ansträngda arbetssituation som många lärare är i just nu på grund av stor andel sjukskrivna kollegor, parallellt med omställning till distansundervisning, så kan de praktiska möjligheterna att flytta A-dagar med kort varsel vara små. Avtalet hindrar dock inte detta.

  Att planera om arbetet och förläggningen av A-dagar

  Avtalet hindrar inte heller att arbetets innehåll planeras om. Dagar som tidigare var planerade för t.ex. fortbildning eller efterarbete i slutet av terminen kan istället användas för annat arbete som t.ex. undervisning av elever. Om det finns ytterligare behov av undervisning efter det fastslagna terminsslutet, och antalet A-dagar är slut, så finns möjligheten att beordra övertid. Detta blir då arbetstid som lärare gör utöver sin normala årsarbetstid.

  • För arbete utöver fastlagda antal A-dagar utges övertidsersättning enligt § 20 i AB.

  För lärare anställda på bilaga M gäller semesterlagens krav på 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti. Detta utgör viss begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar samt beordra övertid. Kollektivavtalets regler för ferieanställda anger också att sommarferien totalt sett (inkl. semester) ska vara minst 45 kalenderdagar lång. Detta behöver beaktas vid planering av arbete och undervisning under sommarferien.

  • Den sammanhängande ferien för lärare ska vara minst 45 kalenderdagar.
  • I särskilda fall kan ferien i samband med beordrad övertid minskas till som minst 4 sammanhängande veckor (vilket är den lagstadgade semestern).

  I de fall den anställde får förkortad ferieperiod utges redan intjänad ferieersättning parallellt med ersättning för annat arbete, eftersom ferieersättning är en redan intjänad förmån.

  • A-dagar förläggs och planeras inom respektive skolår och kan inte flyttas mellan olika skolår.

  Utökat antal A-dagar kräver lokalt kollektivavtal

  Om verksamheten behöver fler än 194 A-dagar krävs följande:

  • ett lokalt kollektivavtal med överenskommelse om:
  • annat antal arbetsdagar (A-dagar) samt
  • total årsarbetstid (enligt bilaga M är det 1767, om parterna inte enas om annat)
 • förändrad kvotberäkning av ferielön.
 • Ett lokalt avtal behöver alltså innehålla överenskommelse om det utökade antalet A-dagar som parterna enas om, och huruvida samma årsarbetstid på 1767 timmar fortsätter gälla.

  • Om samma årsarbetstid fortsätter gälla blir konsekvensen att lärarna under en period har kortare arbetsdagar och att arbetstiden istället förläggs på fler dagar.
  • Om antalet A-dagar innebär en utökad årsarbetstid gäller övertidsersättning enligt AB, om lokala parter inte enas om annat.

  Att ändra antalet A-dagar under pågående läsår kan vara svårt av flera skäl. Det är viktigt att ha i åtanke att ett avtal om utökat antal A-dagar t.ex. påverkar kvotberäkningen för ferielönen.

  • Observera också att ATL samt AB:s regler om dygns och veckovila gäller även lärare anställda på Bilaga M.
Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR