Publicerad 1 juni 2022

Lekmannarevision i aktiebolag

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag.

Uppdrag och förutsättningar

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.

Lekmannarevisorer väljs av fullmäktige ur gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen eller regionen. Det innebär att uppdraget genomförs samordnat med de förtroendevalda revisorerna. God revisionssed i kommunal verksamhet gäller för lekmannarevisorernas arbete och de ska anlita sakkunniga som utför granskningen.

Lekmannarevisorerna avlämnar en granskningsrapport till fullmäktige och bolagsstämman. I bolaget finns också en auktoriserad eller godkänd revisor som upprättar revisionsberättelse och uttalar sig i ansvarsfrågan till bolagsstämman.

Att vara lekmannarevisor

I filmen talar Elisabeht Löf, revisor i Region Västmanland och lekmannarevisor inom två kommunala aktiebolag. Hon berättar om rollen som lekmannarevisor och om hur hon ser på sitt uppdrag.

Filmen är 2 minuter och 12 sekunder lång.

Podd om Demokratisk granskning av kommunala aktiebolag

I podcasten Demokratiresan diskuterar vi i avsnittet kring hur lekmannarevisionen fungerar i praktiken och hur kan den stärkas. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin.

Poddavsnitt #52 Demokratisk granskning av kommunala aktiebolag

Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag

Skriften beskriver utvecklingsbehov samt olika delar som behöver utvecklas för att revisionen i kommunala aktiebolag ska fungera som det är tänkt.

Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen

Lekmannarevisionens dokument

Förlaga till hur lekmannarevisorer kan utforma granskningsrapport finns i revisorernas dokument inom God revisionssed.

Förlaga till dokumentet, med och utan kommentarer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR