Publicerad 25 november 2022

Revision i samverkansorgan - avpubliceras

I alla samverkansorgan finns det krav på revision, men regelverk, organisation, uppdrag och förutsättningar skiljer sig åt. SKR ger dig fakta, stöd och inspiration till utvecklingen av revisionen i samverkansorgan.

Samverkansformerna ställer krav på huvudmännen som har ansvar för att organisera och finansiera revisionen och använda resultatet. De ställer också krav på revisionens arbetssätt och förankring för att genomföra en så effektiv och förankrad revision som möjligt. SKR har uppmärksammat dessa utmaningar i arbetet med god revisionssed.

I syfte att stärka och utveckla revision i kommunala samverkansorgan har SKR tagit fram en skrift. Den lyfter även frågor som särskilt riktar sig till huvudmännen vad gäller revisionens organisation och finansiering, möjligheten att åstadkomma en synkroniserad ansvarsprövning samt vikten av att utveckla samråd, förankring och kommunikation.

Revision i samverkansorgan

Samverkansorgan, samverkansformer och uppdrag

Delägda bolag

Lekmannarevision i aktiebolag

Om samtliga delägare är kommuner eller regioner ska minst en lekmannarevisor utses från någon eller flera av delägarna. Om ägandet delas med privata ägare ska den eller de kommunala ägarna eftersträva att utse lekmannarevisor då det bedöms rimligt med hänsyn till den kommunala ägarandelen och verksamhetens art.

Uppdraget är att granska om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv och om den interna kontrollen är tillräcklig. I bolagen utses också alltid en auktoriserad revisor av bolagsstämman för granskning av räkenskaperna.

Andra delägda företag och föreningar

Revision i stiftelser och övriga företagsformer

Andra delägda företag kan vara ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, gemensamma stiftelser och ideella föreningar. Kommunen eller regionen ska eftersträva att kommunal revisor utses i delägda företag och föreningar.

Uppdraget är att granska räkenskaperna men även fokusera på om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv och om den interna kontrollen är tillräcklig. I företagen utses också alltid en auktoriserad revisor för granskning av räkenskaperna. Ansvarsprövningen sker av föreningsstämma (motsvarande).

Kommunalförbund

I kommunalförbund med direktion utser medlemmarnas fullmäktige revisorer och i kommunalförbund med eget fullmäktige utser detta fullmäktige revisorer.

Uppdraget för revisionen är detsamma som för revisionen i en kommun eller region. Ansvarsprövningen sker i respektive medlems fullmäktige eller i ett eget fullmäktige.

Gemensam nämnd

En gemensam nämnd granskas av revisorerna i varje samverkande kommun eller region, på samma sätt som andra nämnder. Revisorerna i de samverkande kommunerna eller regionerna behöver samarbete och komma överens om hur granskningen ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Ansvarsprövningen sker i varje samverkande kommuns eller regions fullmäktige.

Finansiella samordningsförbund

Fullmäktige i de samverkande kommunerna och regionen utser förtroendevalda revisorer var för sig eller gemensamt. Försäkringskassan utser revisor för statens räkning genom upphandling av auktoriserad revisor. Revisorerna förutsätts samarbeta.

Uppdraget är i princip det samma som för revisionen i en kommun eller region. Ansvarsprövningen sker i respektive kommun och region samt i Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR