Publicerad 22 juni 2022

Fyra folkomröstningar i samband med de allmänna valen 2022

I samband med de allmänna valen den 11 september kommer fyra lokala folkomröstningar att äga rum i tre kommuner. Det är i Söderhamn som två folkomröstningar ska genomföras kring havsbaserad vindkraft medan Halmstad ska folkomrösta om en hotellbyggnad och Trelleborg om infart till hamnen.

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga och är alltid rådgivande. Det är kommunen eller regionen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna, så kallat folkinitiativ. En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Kommunala folkomröstningar arrangeras ofta i samband med de allmänna valen eller valet till EU-parlamentet. Vid de allmänna valen 2018 ägde fyra kommunala folkomröstningar rum och vid EU-valet 2018 genomfördes tre stycken. Under mellanvalsperioden har det sammanlagt hållits elva folkomröstningar som har rört äldreomsorg, skolstruktur, vindkraft, drift- och bolagsfrågor. Det är nästan dubbelt så många folkomröstningar som under föregående mellanvalsperiod då sex folkomröstningar genomfördes.

Söderhamn

I Söderhamn lämnades två olika folkinitiativ med begäran om folkomröstningar angående havsbaserade vindkraftsetableringar in till kommunen. Kommunfullmäktige har under våren 2022 fattat beslut om att genomföra de två folkomröstningarna samt föreskrifter för dessa. Den ena folkomröstningen handlar om etablering av vindkraft på Storgrundet och den andra folkomröstningen rör etablering av vindkraft i kommunens territorialvatten – vatten som omfattas av kommunal planering och sträcker sig cirka 30 km från kusten. Ingen av folkomröstningarna handlar om någon specifik vindkraftsetablering.

Halmstad

Under våren 2021 lämnades ett folkinitiativ in till Halmstads kommun för att få till stånd en folkomröstning om det planerade bygget av ett hotell på Österskans. Under 2021 beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning skulle genomföras i januari 2022, men efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2021 sköts folkomröstningen fram till de allmänna valen 2022. Folkomröstningen gäller om det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag.

Trelleborg

I januari 2020 lämnades ett folkinitiativ in till Trelleborgs kommun med begäran om en kommunal folkomröstning angående dragningen av infart till Trelleborgs hamn. Kommunfullmäktige under hösten 2020 att folkomröstningen ska genomföras i samband med de allmänna valen 2022. I den kommunala folkomröstningen har kommunens medborgare möjligheten att ta ställning till om infarten till Trelleborgs hamn ska ske från öst eller väst.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR