Publicerad 28 april 2023

Jämställd sjukskrivning

Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i kvalitetsarbetet med sjukskrivningar och rehabilitering. 

Sedan 2017 ingår jämställdhetsperspektivet i samtliga villkorsområden i SKR:s överenskommelse med regeringen och finns inte längre som ett enskilt villkor. Jämställdhetsaspekten ska ingå i de olika områdena för att jämställdhetsperspektivet ska bli en integrerad del i regionernas kvalitetsarbete med sjukskrivning och rehabilitering. Ett stöd för detta är tjänsten Intygsstatistik, som stödjer hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering med könsuppdelad statistik.

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor, där den också har ökat mest. Ökningen beror framförallt psykisk ohälsa, som idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män.

Jämställdhet integrerad i samtliga områden

Kompetens inom jämställdhet, inklusive kunskap om våld i nära relationer som en faktor bakom ohälsa och sjukfrånvaro, ska vara integrerade delar i regionernas kvalitetsarbete med sjukskrivning och rehabilitering då sjukskrivning ska ske utifrån jämlika förutsättningar.

Regionerna har sedan 2015 utvecklat och implementerat handlingsplaner och rutiner inom kunskap om våld i nära relationer. Dessa behöver fortsatt ingå i regionernas utvecklingsarbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, koordinering och försäkringsmedicinsk kompetensutveckling.

Sjukskrivningsprocess för kvinnor och män

Jämställd vård handlar om både tillgång till och kvaliteten på vård, sjukskrivning och behandling, samt korrekta bedömningar utifrån kunskap om kvinnor och mäns olika förutsättningar. Jämställd vård, sjukskrivning och behandling utgår från att kvinnor och män är delvis lika, delvis olika.

Könsskillnader i vård och behandling kan ibland vara omotiverade och härstamma från fördomar och attityder, omedvetna och medvetna, som leder till att kvinnors och mäns olika behov inte blir tillgodosedda i samma utsträckning. Sjukskrivningen ska vara anpassad efter kvinnors och mäns individuella behov och vara en del av vård och behandling.

Handbok i jämställda sjukskrivningar

Handboken ”Jämställda sjukskrivningar” vänder sig i första hand till den som arbetar med sjukskrivningar i hälso- och sjukvården.

Boken kan användas som ett arbetsmaterial för till exempel resursteam eller mulitmodala team, men den fungerar lika bra för andra som är nyfikna och intresserade av att utveckla sitt arbete.

Handbok Jämställda sjukskrivningar

Arbetsblad - bilaga till handbok (PDF) Pdf, 75 kB.

"Genushanden" Skurups vårdcentral, Vårdgivare Skåne (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.