Publicerad 12 november 2021

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Utvecklingen mot en säker vård ska hantera såväl utmaningarna i hälso- och sjukvården som den pågående utvecklingen och förändringen av hälso- och sjukvårdssystemet. SKR arbetar för att stödja regioner och kommuner i arbetet med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom rutinstöd och samarbeten.

Utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet sker prioritering och genomförande av nationella åtgärder i syfte att underlätta huvudmännens systematiska patientsäkerhetsarbete samt förebygga att patienter drabbas av vårdskador.

Här samarbetar SKR tillsammans med Nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet och Socialstyrelsen.

Utredning av allvarliga vårdskador

SKR har uppdaterat handboken "Riskanalys och händelseanalys, analysmetoder för att öka patientsäkerheten”. Den nya versionen av handboken är uppdelad i två separata delar och riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare.

Den första delen "Utredning av allvarliga vårdskador är en vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys. Den andra delen Handbok för Riskanalys publiceras under första delen av 2022.

Utredning av allvarliga vårdskador, händelseanalys

Nationellt ramverk

För att patientsäkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser på alla nivåer i hälso- och sjukvården; mikronivå, mesonivå och makronivå. SKR har tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete.

Det systematiska patientsäkerhetsarbetet innebär att:

  • arbeta långsiktigt och systematiskt med olika angreppssätt och metoder
  • det ska finnas en koppling mellan mål, strategier och valda angreppssätt och metoder.

Det går att utifrån resultaten från lokala, regionala och nationella mätningar visa att resultatens utveckling är en följd av tillämpning av valda angreppssätt och metoder.

Uppföljning av rutiner

SKR har tillsammans med Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) utvecklat ett IT-stöd, Rutinkollen, som ger verksamheter som bedriver vård möjlighet att kontrollera hur väl rutinerna följs.

Rutinkollen

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR