28 mars 2022 kl. 10.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hot, våld och desinformation – hur kan socialtjänsten arbeta?

Välkommen till en webbsänd konferens om hot, våld och desinformation riktat mot socialtjänsten. Under denna dag bjuder vi in forskare, fackföreningar, myndigheter och kommuner för att fördjupa oss i frågorna.

Anmäl dig

Innehåll

Frågor som rör hot och våld är ingenting nytt för socialtjänsten. Sedan den uppmärksammade desinformationskampanjen mot socialtjänsten och LVU-lagstiftningen tog fart har allt fler kommuner dock sett ett ökat behov av information och utbyte kring frågan.

  • Hur hanterar socialtjänsten olika syn på uppdrag och lagstiftningen utifrån kultur och värderingar?
  • Vilken information finns att tillgå från myndigheterna?
  • Finns framgångsrika arbetssätt i att förebyggande och möta desinformation?
  • Hur agerar kommuner som arbetsgivare i frågor som rör hot och våld?
  • Vad vet vi om jämlikhet när det kommer till socialtjänstens utredningar och insatser?

Sändningen kan ses i efterhand till och med 28 mars 2023.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och strateger inom socialtjänst samt HR- och kommunikationsfunktioner inom kommuner.

Program

10.00-10.05 Välkomna

Dagens moderatorer, Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst och Ove Ledin, handläggare SKR, hälsar välkomna.

10.05-10.40 Kunskap om migranters kultur och värderingar – vad kan socialtjänsten lära?

World Values Survey har genomfört 10 000 intervjuer med migranter i Sverige för att förstå vad som sker när olika livsperspektiv möter varandra. Hur kan denna kunskap användas? Detta förklarar Bi Puranen, generalsekreterare.

10.40-11.10 Forskning om jämställdhet och jämlikhet inom socialtjänsten

Forskningen visar att olika insatser till olika grupper av flickor och pojkar skiljer sig åt. Birgitta Persdotter, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet och Vetenskaplig ledare FoU Välfärd Värmland, berättar om sina forskningsresultat och hur det kan påverka socialtjänstens val av insatser.

11.10-11.20 Paus

11.20-12.00 Arbetsmiljö under hot och våld – vad kan kommunerna göra och vad behöver ske nationellt?

Sara Roxell och Björn Cardenas, Vision, Fredrik Hjulström, SSR och Gunnar Sundgren, arbetsgivarpolitiska avdelningen, SKR.

12.00-12.40 Lunch

12.40-13.00 Stöd och informationsmaterial från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial runt området. Vad är aktuellt och vad behöver socialtjänsten veta? Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen, berättar om detta.

13.00-13.30 Hur hanterar vi intern och extern kommunikation under press?

Mikael Östlund, kommunikationschef Myndigheten för psykologiskt försvar, ger en lägesbild runt desinformationskampanjen och berättar om myndighetens generella rekommendationer. Helen Lindstrand, presschef SKR, berättar om vad kommunerna bör tänka på vad gäller budskapet i såväl den interna och externa kommunikationen under en pressad situation eller i kris.

13.30-13.40 Paus

13.40-14.05 Göteborgs arbete med desinformationskampanjen 

Lisa Pedersen, avdelningen Trygghet och Samhälle, Göteborgs stad, berättar om hur Göteborg hanterat den senaste tidens desinformationskampanj och arbetar med frågor som rör otillåten påverkan.

14.05-14.30 Forskning om arbetsskadeanmälningar på grund av hot och våld

Sofia Wikman, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, bedriver forskning om arbetsskadeanmälningar. Vad kan socialtjänsten lära av denna forskning? Vad kan arbetsgivare göra kopplat till hot och våld?

14.30-14.50 Erfarenheter av att bemöta desinformation

Rahaf Ramdo, socialsekreterare i Köping, har på sin fritid engagerat sig i att svara på frågor och bemött desinformation via Facebook. Hon berättar om sina erfarenheter och ger sin bild av hur vi behöver tänka framåt i kommunikationen.

14.50-15:00 Avslut

Åsa Furén-Thulin och Ove Ledin sammanfattar dagen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR