20 april 2022 kl. 10.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Internationella dagen 2022

SKR:s internationella dag är ett årligt evenemang. Du har möjlighet att ta del av aktuella frågor i EU och internationellt som berör din kommun eller region, diskutera globala och lokala utmaningar och utbyta erfarenheter.

Anmäl dig

Målgrupp

Förtroendevalda eller tjänstepersoner i kommun eller region, med ett intresse för EU- och internationella frågor.

Innehåll

Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands invasion av Ukraina, ett demokratiskt land i Europa, berör och påverkar oss alla. Samtidigt har det visat på ett EU som står enat och vikten av ett starkt internationellt samarbete. I skuggan av kriget fortgår arbetet på hemmaplan. Det lokala självstyret står i fokus då Europarådets kongress granskar Sveriges genomförande av konventionen om det lokala självstyret. Konferensen om Europas framtid diskuteras runt om i EU. Sverige förbereder sig inför att ta över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023.

Hur vill vi, det lokala och regionala Sverige, att EU ska se ut i framtiden och vilken är vår roll i det? Det är ytterligare en av frågeställningarna som kommer att diskuteras på Internationella dagen 2022.

Utöver det gemensamma programmet på förmiddagen kommer du under eftermiddagen kunna välja att delta vid parallella seminarier med olika teman så som kommuners och regioners samarbete med Kina, nyttan av internationella samarbeten genom partnerskap och nedslag i ett antal av SKR:s prioriterade EU-frågor 2022.

Program förmiddag

Digitalt mingel från klockan 09:30. Välkommen att koppla upp dig en stund via teams innan konferensen drar igång för att prata med och få ett ansikte på övriga deltagare och kollegor från SKR:s internationella sektion. Program genomförs mellan 10:00-11:30

10:00 Internationella dagen 2022 öppnas

SKR:s ordförande Anders Knape inleder dagen.

Du får också lyssna på Jelena Drenjanin, ordförande för SKR:s EU-beredning.

10:30-10:50 Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa – var står vi nu?

En uppdatering om situationen kring Rysslands invasion i Ukraina.

Patrik Oksanen, frilansjournalist med inriktning på försvars- och säkerhetspolitik och Senior Fellow på tankesmedjan Frivärld

Kort paus

11:00-11:30 Svenska ordförandeskapet i EU våren 2023

Under våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

  • Vad är ordförandeskapet och vad innebär det för Sverige?
  • Vad vill SKR att Sverige fokuserar på och vilken roll spelar kommuner och regioner under ett ordförandeskap?

Sofia Kamps, projektledare för svenska ordförandeskapet 2023, tillika ämnesråd på statsrådsberedningen berättar mer om förberedelserna inför och arbetet under ordförandeskapet.

Marcus Holmberg Chef för internationella sektionen SKR, berättar mer om vilka frågor SKR vill att regeringen driver under ordförandeskapet och hur kommuner och regioner påverkas av arbetet.

Lunch

Uppehåll för lunch klockan 11:30-12:30

Program eftermiddag

Genomförs klockan 12:30 - 16:00

12:30 - 13:30 Kommuners och regioners delaktighet i Sveriges EU-politik

Inför Sveriges ordförandeskap i våren 2023 har SKR fört fram till Regeringskansliet att Sverige behöver en starkare röst i EU, att kommuner och regioner har mycket att tillföra och att samråden på nationell nivå är en viktig del i arbetet. Hur ser det egentligen ut när Sveriges EU-politik formas och vilken roll har kommuner och regioner i det arbetet?

Maria Strömvik, lektor och biträdande föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet, presenterar sin rapport Hur väl förankras Sveriges EU-politik?

Efterföljande panelsamtal med Maria Strömvik och Anna Wetter Ryde, forskare på Svenska institutet för Europapolitiska studier och Arion Chryssafis, kommunalråd i Solna stad och ordförande för Solnas internationella kommitté

Samtalet modereras av Anna Lindberg, enhetschef för internationell samverkan i Region Östergötland.

Paus

13:45 - 14:30 Hur mår det lokala självstyret i Sverige och Europa?

Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter heter den institution som ansvarar för att övervaka och bedöma förhållandena för den lokala och regionala demokratin runt om i Europa. Utifrån den europeiska konventionen om lokalt självstyrelse genomför kongressen granskningar av hur Europarådets 47 medlemsstater lever upp till bestämmelserna och lägger också fram rekommendationer för att den lokala och regionala demokratin ska stärkas. I år är det Sveriges tur att granskas.

  • Så hur mår egentligen det lokala självstyret i Sverige?
  • Och går det att säga något om utvecklingen i Europa i stort?

Helena Linde, Förbundsjurist på SKR berättar om kongressens granskning av Sverige och SKRs arbete.

Efterföljande samtal med Gudrun Mosler Törnström från Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter och Anders Knape, ordförande SKR och för den svenska delegationen till kongressen och och Johan Rocklind, KSO Gnesta kommun och ledamot i den svenska delegationen till kongressen.

Paus

14:45 - 15:30 Parallella seminarier

Alternativ 1: Kommuners och regioners samarbete med Kina

Hur ser utvecklingen ut?

Under 2021 inrättades ett nationellt kunskapscentrum om Kina under Utrikespolitiska institutet. Centrumets målsättning är att bidra till en långsiktigt höjd kunskapsnivå om Kina i det svenska samhället och gör så genom att bedriva forskning, analys och rådgivning om Kinarelaterande frågor med relevans för svenska intressen. Under våren lanserar kunskapscentrumet en rapport som ger en översikt över svensk-kinesiska utbyten från 1986 fram till idag och särskilt utvecklingen sedan 2018 då många kommuner och regioner valde att avsluta sina samarbeten med Kina.

Frida Lindberg och Gustaf Sundqvist, Nationellt Kunskapscentrum om Kina presenterar rapporten Lokal frost i relationerna, svenska kommuner, regioner och länsstyrelsers samarbete med Kina och dess rekommendationer kring kommuners och regioners fortsatta arbete med Kinafrågor.

Kommentarer ges av Cathrin Alenskär, Internationell strateg i Umeå kommun och Johan Lilja, Generalsekreterare Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Seminariet modereras av Helena Linde, Förbundsjurist på SKR

Alternativ 2: SKR:s EU-prioriterade frågor och prioriteringar under det svenska ordförandeskapet 2023

SKR har gjort inspel till regeringskansliet kring vilka frågor som är särskilt viktiga för kommuner och regioner, kopplat till strategidokumentet ”SKR:s prioriterade EU-frågor 2022”

Ett klimatneutralt EU

Inom EU:s s.k. gröna giv finns en tydlig inriktning på att EU ska bli klimatneutralt 2050. Utifrån detta och i ramverket för återhämtning har kommissionen lanserat en mängd initiativ för stöd och regleringar. Det handlar om en mängd initiativ inom energi, industri, transport, miljö, klimat m.m.

Andreas Hagnell, handläggare på SKR, berättar om EU:s arbete och SKR:s bevaknings- och påverkansarbete i dessa frågor.

EU:s asyl- och migrationspolitik

EU:s asyl- och migrationspakt från 2020 innehåller bl.a. förslag på hur vi ska komma till rätta med den ojämna fördelningen av migranter, ”blåkort” för arbetskraftsinvandring m.m. En högaktuell fråga nu är även det s.k. massflyktsdirektivet.

Lotta Dahlerus, SKR, berättar mer om SKR:s arbete och om hur kommuner och regioner påverkas.

Seminariet modereras av Gustaf Lundgren, EU-samordnare på SKRs internationella sektion.

Alternativ 3: Partnership for the Goals

Genom internationella partnerskap kan svenska kommuner och regioner bidra till den globala demokratiutvecklingen.

Demokratin är hotad på många sätt runt om i världen som i värsta fall kan få förödande konsekvenser. Genom att ingå i den internationella samarbetsformen kommunalt partnerskap kan svenska kommuner och regioner bidra till att demokratiutvecklingen på lokal nivå runt om i världen förbättras.

Möt Arvika kommun som berättar om hur deras partnerskap med Usain Gishu i Kenya bidrar till såväl stärkt demokratiutveckling som att uppnå Agenda 2030. Vi får även en rapport från Mariestad kommuns partnerskap med kommuner i Ukraina och Estland.

15:45 Hans Dahlgren, Sveriges EU-minister

Med gemensamma krafter om ett fredligt och demokratiskt Europa.

Summering av dagen och avslut

Dagens moderatorer avrundar dagen, avslut cirka klockan 16

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Matilda Lindberg, handläggare

Malin Looberger, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR