OBS! Evenemanget är avslutat!30 november 2022 kl. 09.30-16.00

Skydda barnet – våld i barnavårdsutredningar

Hur kan socialtjänsten handlägga barnavårdsärenden där det förekommer våld, skydda barnet och minska de negativa konsekvenserna på sikt?

Anmäl dig

Innehåll

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från våld. Att utsättas för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller att tvingas bevittna/uppleva våld mot någon i familjen, kan ge allvarliga konsekvenser och påverkar barnets psykiska och fysiska hälsa och utveckling under hela livet.

Under dagen pratar vi med forskare, myndigheter och yrkesverksamma. Vad vet vi om våld och våldets konsekvenser? Vilka faktorer är viktiga att utreda där det förekommer misstanke om våld? Hur pratar vi med barnen så att de får möjlighet att förstå sin situation och våldet?

Målgrupp

  • Socialsekreterare/handläggare inom myndighetsutövning, barn och unga.
  • Chefer, förtroendevalda, strateger och andra yrkesverksamma som arbetar med våld mot barn, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Utförare och behandlare som kommer i kontakt med våldsutsatta barn i sin verksamhet.
  • Ideella organisationer samt berörda myndigheter

Program

09.30–10.00 Inledning

Renée Andersson och Lisa Holmgren, handläggare SKR

10.00–10.45 Vad behövs för en adekvat bedömning?

Korrelationen mellan olika risker och ogynnsamma upplevelser i barndomen är hög. Vad behöver vi ta reda på för att göra en adekvat bedömning av barnets behov och planera utredningen? Lisa Holmgren, SKR, beskriver kunskapsläget om risk- och skyddsfaktorer och hur de påverkar utredningens inriktning.

10.45–11.00 Paus (15 min)

11:00–11:45 Vad säger socialtjänstlagen om barnets delaktighet och barnets bästa?

Varför ser dagens skrivningar ut som de gör när det gäller barnets delaktighet och barnets bästa? Petra Bergendahl, jurist på Rättsavdelningen vid Socialstyrelsen, guidar oss genom juridiken och benar ut några av de formuleringar som ska vägleda utredningsarbetet.

11.45 – 12.45 Paus för lunch

12.45 – 13.15 ”Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld”

En rapport från Sveriges stadsmissioner och BRIS lyfter barns egna röster om att leva med våld hemma. Hur uppfattar barnen stödet från socialtjänsten, känner de sig delaktiga? Linköpings stadsmission berättar om rapporten.

13:15–13:20 Paus (5 min)

13:20 – 13:50 Parallella utredningar – vad behöver socialtjänstens handläggare veta om polisens arbete?

Ibland pågår en polisutredning om barnfridsbrott eller våldsbrott mot barn, samtidigt med en barnavårdsutredning och kanske även en utredning om stöd för en våldsutsatt förälder. Parallella processer som ägs av olika aktörer kan vara en stor utmaning. Vad behöver socialtjänsten veta om polisens utredningsförfarande? Maria Pettersson, förundersökningsledare Barnahus Stockholm, berättar om polisens arbete.

13:50–14:00 Paus (10 min)

14.00 – 14.30 Föräldrar som förnekar våld

Vid utredning av våldsärenden är det vanligt att föräldrar och familjer förnekar att det förekommer våld. Hur kan socialtjänsten förhålla sig till föräldrar som misstänks skada sina barn, och skapa en allians med föräldrarna för att skydda barnet? Socialsekreterare Mimmie Palmersjö och Moa Gard, delar med sig av erfarenheter och förhållningssätt från Uppsala kommuns Säkerhetsplaneringsenhet.

14.30–14:35 Paus (5 min)

14:35–15:20 Barns delaktighet – vad säger forskningen?

Ett systematiskt arbete med barns delaktighet kan förbättra utredningens kvalitet samtidigt som barnets känsla av egenmakt stärks. Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola, berättar hur delaktighet påverkar barns känsla av sammanhang, förståelse och förmåga att hantera svårigheter.

15:20–15:25 Paus (5 min)

15.25–15.55 Barns delaktighet – hur kan vi arbeta i praktiken?

Hur omsätter vi kunskap om risk- och skyddsfaktorer och barns delaktighet i praktiken? Socialsekreterare Sarah Teodorsson och Camilla Tammik berättar hur Nacka kommun gör för att barnets delaktighet och barnets bästa ska vara vägledande i hela utredningsprocessen för barn som upplever eller utsätts för våld.

15.55–16.00 Avslut

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem
  • Lisa Holmgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR