8 september 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Utbildning individbaserad systematisk uppföljning kopplat till IBIC

Utbildningen syftar till att fler verksamheter inom funktionshinderområdet och äldreomsorg ska komma igång med individbaserad uppföljning för att få kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling.

Intresseanmälan

Målgrupp

Chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, stödfunktioner som till exempel metodstödjare, processledare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare eller andra medarbetare som vill utveckla sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning kopplat till IBIC inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Utbildningen riktar sig till både myndighetsutövande- och utförande verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet, såväl som till både LSS-verksamheter och socialpsykiatri inom funktionshinderområdet.

Tillfällen

 • Digitalt utbildningstillfälle 1: 8 september 09:00-12:00
 • Digitalt utbildningstillfälle 2: 12 september 13:00-16:00
 • Digitalt utbildningstillfälle 3: 8 november 09:30-11:00
 • Digitalt utbildningstillfälle 4: 24 november 09:00-11:00
 • Avslutande utbildningstillfälle på plats i Stockholm: 14 december 10:00-16:00

Innehåll

Syftet med utbildningen är att fler ska komma igång och arbeta med individbaserad uppföljning för att få kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. Med hjälp av individbaserad systematisk uppföljning kan verksamheter få kunskap om målgrupper, deras behov, stöd och insatser samt resultat.

Utbildningen består av fyra digitala halvdagsworkshops som innehåller korta introduktioner och arbetspass samt en avslutande heldag på plats i Stockholm. Deltagande verksamheter erbjuds också ett handledningstillfälle med en av kursledarna mellan utbildningstillfälle två och tre.

Utbildningens fokus ligger på att lära genom att göra. Under utbildningen genomför deltagarna en liten, egen uppföljning i sin verksamhet.

En introduktion ges även till individbaserad systematisk uppföljning samt till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-pilot och Excel som verktyg för uppföljning.

Intresseanmälan

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. Vi återkopplar sedan med besked om vilka som fått plats på utbildningen. Observera att intresseanmälan är bindande.Vi vill också försäkra oss om att det finns en ambition att utveckla arbetet med individbaserad systematisk uppföljning på den egna arbetsplatsen, alternativt att erbjuda regionalt stöd till kommuner och verksamheter i deras uppföljningsarbete. Därför ska anmälan vara förankrad hos närmaste chef.Deltagare från regional nivå anmäler sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från kommun(er)/verksamhet(er) i länet/regionen, för att det ska finnas en verksamhet att följa upp under utbildningen. Även stödjande funktioner på strategisk nivå i kommuner bör anmäla sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från den verksamhet som ska följas upp under utbildningen.Vid intresseanmälan ska också uppges inom vilket verksamhetsområde/vilken verksamhet uppföljningen under utbildningen planeras göras samt vilken/vilka frågor verksamheten vill söka svar på.

Anmäl er i team

Utifrån att utbildningen handlar om att arbeta med en egen uppföljning, både före, under och mellan utbildningstillfällena, vill vi att intresserade kommuner och verksamheter anmäler sig i team.

 • Teamet ska under utbildningen tillsammans arbeta med en gemensam uppföljning utifrån något man vill ta reda på om sin verksamhet. Varje kommun och verksamhet bestämmer vilken fråga man vill söka svar på i sin uppföljning.
 • Ett team kan t.ex. bestå av enhetschef, processledare/verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och personal från den verksamhet man vill följa upp.
 • Minst två personer bör delta i utbildningen och samarbeta för att genomföra en egen uppföljning. Utbildningen ger mer om det är flera personer som samarbetar om att genomföra en uppföljning under utbildningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Cecilia Karlström
  Handläggare
 • Mia Ledwith
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR