Publicerad 31 mars 2021
Nyhet

Senarelägg införandet av nationella läkemedelslistan

I en skrivelse till regeringen pekar SKR på att ikraftträdandet av den nationella läkemedelslistan behöver skjutas upp.

Marie Morell, Anna-Lena Hogerud

Marie Morell, Anna-Lena Hogerud

Den tekniska infrastrukturen finns ännu inte på plats och att införa lagstiftningen mitt i en pandemi vore både riskfyllt och för betungande för vårdens medarbetare anser SKR.

Lagstiftningen skulle ursprungligen ha trätt i kraft i juni 2020, men införandet sköts upp till den 1 maj 2021 efter att SKR hemställt om ett senareläggande till följd av den pågående pandemin. Situationen i hälso- och sjukvården är dock alltjämt ansträngd och smittspridningen ligger kvar på en hög nivå. Den rådande pandemin ställer allt utom det allra mest nödvändiga på paus.

– Införandet av den nationella läkemedelslistan innebär att hälso- och sjukvården åläggs ännu fler betungande administrativa uppgifter. Det är inte rimligt för vårdpersonalen att regeringen driver igenom förändringen nu i den pressade situation som redan råder. Här måste staten tänka om för att inte patientsäkerheten ska äventyras, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Efter nära dialog med samtliga regioner är SKR:s bedömning att det saknas förutsättningar att nu införa lagen om nationell läkemedelslista. Tiden fram till den 1 maj är alltför kort. SKR räknar i skrivelsen upp sju punkter till stöd för bedömningen.

Ett tungt vägande skäl är att den tekniska infrastruktur och de tjänster som nationell läkemedelslista ska bygga på, inte kommer att finnas på plats vid lagens ikraftträdande, vilket i praktiken innebär att det inte finns något att ansluta sig till för vårdgivare och apotek. Därutöver inväntas fortfarande Integritetsskyddsmyndighetens bedömning om personuppgiftsbehandlingen i nationell läkemedelslista kommer att ske i enlighet med GDPR. Regionerna menar också att för lite hänsyn tagits till vårdens arbetssätt och till patientsäkerheten i utvecklingsarbetet.

– Tiden fram till ett ikraftträdande om en månad är alltför knapp. Regeringen behöver ta den här frågan till riksdagen för ett beslut om ett framflyttande av lagstiftningen. De saker som behöver vara på plats för att lagen ska kunna införas i ett läge när vården är mycket pressad saknas fortfarande. Tiden måste nu få användas till att hantera de omedelbara effekterna av pandemin, säger Anna-Lena Hogerud, vice ordförande i Sjukvårdsdelegationen på SKR.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.