Publicerad 17 januari 2023
Nyhet

Den statliga styrningen behöver utvecklas

Hur kan den statliga styrning utformas för att tillgodose nationella intressen utan att begränsa kommunernas och regionernas självstyrelse? Den frågan diskuteras i en ny rapport från SKR.

Peter Danielsson.

Peter Danielsson.

Rapporten ”Statlig styrning och lokal självstyrelse” är dels ett kunskapsunderlag som visar på hur det statliga styrningen ser ut idag, dels en översikt av vilka förändringar som SKR ser behöver utvecklas för att ta vara på självstyrelsens potential.

– Det är ganska vanligt idag att ”mer statlig styrning” används som universallösning i debatten. Inte minst har det varit vanligt inom skolans område. Vi menar istället att statens styrning behöver utvecklas på ett sätt som gör att kommuner och regioner ska kunna uppfylla sina uppdrag fullt ut, säger Peter Danielsson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Statlig styrning i flera nivåer

Den statliga styrningen kan delas in i tre kategorier:

  • Grundläggande spelregler för kommuner och regioner som demokratiska samhällsinstitutioner.
  • Reglering och granskning av kommuners och regioners nationella uppdrag inom olika verksamhetsområden.
  • Insatser för att främja utvecklings- och förbättringsarbete i kommuner och regioner.

Rapporten går igenom varje kategori för sig och identifierar utvecklings och samverkansområden.

Förslag på förbättringar

– Vi menar att staten och sektorn behöver bli bättre på att samverka, både för att identifiera problem och för att finna hållbara lösningar på välfärdsutmaningarna. Vi behöver gemensamt se över hur finansieringsprincipen tillämpas och förändra statsbidragen för att ge kommuner och regioner förutsättningar att planera sin verksamhet långsiktigt, säger Peter Danielsson.

Inom den andra kategorin, reglering av nationella uppdrag, identifieras bland annat behovet av att minska kommuners och regioners administrativa börda, till exempel genom minskade krav på dokumentation och uppföljning kombinerat med gemensamma standarder och infrastruktur för användande av digital teknik.

Inom den tredje handlar det om att statens granskning och kontroll av hur kommuner och regioner bör ha ett tydligare fokus på måluppfyllelse och resultat, lärande och verksamhetsutveckling samt identifiering av förbättrings- och utvecklingsområden.

Fakta

Den svenska samhällsmodellen innebär att kommuner och regioner har ett brett och omfattande uppdrag. Den kommunala sektorns roll och betydelse har djupa historiska rötter och grundar sig på en lång erfarenhet av att självstyrelsen stärker demokratin och att verksamheten blir mer effektiv när den kan utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Staten tilldelar kommuner och regioner uppgifter och styr deras verksamhet för att säkerställa att de utför uppgifterna utifrån nationella krav och att deras service är likvärdig och rättssäker. Statens styrning utövas av riksdag, regering och statliga myndigheter och kan både vara tvingande och frivillig.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.