Publicerad 16 mars 2023
Nyhet

Satsning för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om en gemensam satsning för att nå ut till utrikesfödda kvinnor som besöker den öppna förskolan.

Peter Danielsson.

Peter Danielsson.

Att öka utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad är en prioriterad fråga för regeringen. Frågan är också central för landets kommuner och regioner. Genom projektet för kvinnor med barn i åldern 0–6 år ska fler utrikes födda kvinnor få förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Överenskommelsen omfattar knappt 20 miljoner kronor och ska pågå åren 2023-2025.

En viktig utgångspunkt för arbetet med att öka andelen utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden är jämställdhetspolitikens mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Bra arena för målgruppen

Öppen förskola bedöms vara en mycket bra arena för att komma i kontakt med målgruppen utrikes födda kvinnor med barn i åldern 0–6 år, samtidigt som deras barn erbjuds en pedagogisk verksamhet som kan bidra till barnens utveckling.

− Att andelen arbetslösa är särskilt hög bland utrikesfödda kvinnor jämfört med andra grupper är ett stort jämställdhetsproblem. Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Regeringen är fast besluten om att minska den passiva långtidsarbetslösheten, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

− Arbete, språk och jämställdhet är viktigt för att förbättra integrationen och minska utanförskapet. Det ger också ekonomisk egenmakt till inte minst utrikesfödda kvinnor. Arbetslinjen behöver stå i centrum, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

− Öppna förskolan har stor potential att främja etableringen för utrikesfödda kvinnor. Det är en mötesplats som når ut till kvinnor och barn i deras vardag. Vi kan bli ännu bättre på att ge information och stöd på öppna förskolan med fokus på jobb och att få fler barn att börja i förskolan. Här är samverkan nyckeln, så att kvinnorna får tillgång till de insatser som ofta redan finns lokalt. Den här överenskommelsen kommer att kunna bidra bra i det pågående och långsiktiga arbetet både med etablering och kompetensförsörjning, säger SKR:s ordförande Peter Danielsson.

Sätt att dela erfaremheter och sprida lärdomar

SKR kommer i samarbete med kommuner som redan arbetar med denna målsättning att ta fram stöd som sedan ska spridas till andra kommuner. Erfarenheter och lärdomar kommer att spridas kontinuerligt till alla relevanta kommuner under projektets gång.

SKR ska även föra en dialog med andra aktörer som arbetar med olika pågående nationella initiativ för att öka utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. En delredovisning av arbetet ska lämnas in till regeringen senast den 1 oktober 2024 och en slutredovisning senast den 15 februari 2026.

Läs vidare

Sakkunnig

Hanna Sällemark
utredare utbildningssektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.