Publicerad 5 april 2023

Chefens ansvar i samverkan

Chefer har ansvar för en väl fungerande samverkan utifrån kommunens eller regionens gällande samverkansavtal. Genom samverkan fullföljer chefer den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av Medbestämmandelagen, MBL, och den samverkan som regleras i Arbetsmiljölagen, AML.

Chefer har i sin roll det yttersta ansvaret för såväl verksamhet som arbetsmiljö. I samverkan får chefer bättre underlag inför beslut när fler bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Samverkan handlar inte om att uppnå konsensus.

Samverkan ger stabilitet och trygghet

Samverkansavtalets mål är en effektiv verksamhet och hälsofrämjande arbetsmiljö. Genom delaktighet och inflytande skapas större förståelse för verksamhetens utmaningar och på vilket sätt medarbetare kan bidra. I samverkan stärks chefers, medarbetares, fackliga företrädares och skyddsombuds beredskap och handlingskraft att tillsammans snabbt ställa om, anpassa och organisera verksamheterna efter nya behov. Det har inte minst pandemin visat.

Använd SAM-verkstan som är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i vardagen.

SAM-verkstan, Suntarbetsliv

Arbetsmiljöarbete i samverkan

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår från arbetsplatsen. Chef får i dialog med medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud ett viktigt stöd att tidigt uppmärksamma det som inte fungerar bra, komma fram till de lämpligaste lösningarna och besluten.

Viljan att samverka är en förutsättning

En väl fungerande samverkan förutsätter en vilja att samverka med respekt och tillit för olika roller. Samverkanssystemets nivåer behöver vara anpassade efter organisationens beslutsnivåer. Chefens mandat och befogenhet ska motsvara uppdraget eller befattningen. Det innefattar också de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvaret.

Ge tid för dialog

På arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper måste tid för dialog finnas. Chefer behöver vara tydliga med om frågorna rör information, dialog eller inför beslut. Förutsättningar som krävs är framförhållning, information och transparens. Återkoppling är också viktigt till berörda och de som varit involverade i en fråga.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.