Publicerad 4 juli 2022

Välfärdsbrottslighet och korruptionsbekämpning

Ett medvetet och systematiskt arbetssätt som utgår från riskbedömning kan förebygga och upptäcka välfärdsbrottslighet och korruption. SKR genomför olika aktiviteter för att stödja medlemmar så långt det är möjligt att förebygga välfärdsbrottslighet.

Från bidragsfusk till systemhotande brottslighet

Rapport om välfärdsbrott och otillåten påverkan

SKR har gett i uppdrag till Lisa Pedersen, konsult, att genomföra en intervjustudie för att få en bättre bild av hur kommuner upplever välfärdsbrott och behov av stöd. Resultatet visar att det finns en stor vilja från kommunerna att arbeta mer med frågorna men att det finns flera hinder för att utveckla arbetet mot både välfärdsbrott som mot otillåten påverkan.

Det handlar dels om behov av mer kunskap och kompetens, dels om att kommunen inte byggt upp en struktur för arbetsprocesserna eller satt frågan på dagordningen. Det finns också mål och intressekonflikter som sätter käppar i hjulet för arbetet. Otillåten påverkan verkar öka. Sammanfattningsvis framkommer följande utvecklingsområden:

 • Behov av information, kompetens och kunskap
 • Det saknas verktyg, struktur och samordning kring välfärdsbrott
 • Brist på stöd och styrning från ledningen
 • Särskilt om otillåten påverkan
 • Intressekonflikter och målkonflikter

Rapporten innehåller ett antal förslag till insatser och stöd från SKR för att ytterligare stärka utvecklingen i kommunerna.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christina Kiernan
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR