Publicerad 6 december 2022

Brukarundersökning utförarverksamheter, funktionshinderområdet

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Några resultat från årets undersökning

 • 180 kommuner deltog.
 • Cirka 38 000 brukarsvar har kommit in, vilket är fler än 2021 då brukarna lämnade 34 415 svar. Många brukare svarar på två enkäter – en om sitt boende/boendestöd och en om daglig verksamhet/sysselsättning.
 • Generellt är resultaten positiva. Nästan alla frågor visar på en stabil förbättring över tid från 2016-2022. Män svarar mer positivt på de flesta frågor.
 • På frågorna om brukarna får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem och om de vet vem de ska prata med om något är dåligt, redovisas ingen skillnad i svaren mellan kvinnor och män.
 • Kvinnor känner sig fortsatt mer otrygga med personal och mer rädda än män, särskilt i servicebostäder enligt LSS och boende inom socialtjänstlagen.
 • Kvinnor känner i högre grad än män att det de gör i daglig verksamhet eller i sin sysselsättning är viktigt.
 • Andelen män som känner att de fått vara med och bestämma om vilka som är deras personliga assistenter är högre jämfört med kvinnor och för män har andelen också ökat jämfört med 2021.
 • Frågorna om kommunikation har sammantaget de lägsta resultaten även i årets undersökning.

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Webbinarium 18 januari 2023

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar resultat från 2022 års brukarundersökning om utförarverksamheter inom funktionshinderområdet, följer upp genomförandet och delar erfarenheter med varandra.

Mer information samt länk till anmälan

Lyckat förändringsarbete i Göteborg när brukarna får vara experter och personalen vågar tänka nytt

Lärande exempel: Daglig verksamhet i Göteborgs stad

Mot bakgrund av låga resultat i brukarundersökningen 2019 inledde Språnget Media ett utvecklingsarbete för att göra verksamheten mer attraktiv och utveckla nya sätt att arbeta kring deltagarnas kunskaper och delaktighet. Arbetet har gett resultat, och brukarundersökningarna har blivit ett fortsatt verktyg för uppföljning i förändringsarbetet.

Ny undersökning testas

Ytterligare en brukarundersökning inom funktionshinderområdet genomförs som en pilot hösten 2022. Den vänder sig till vuxna personer inom funktionshinderområdet och fokuserar på deras kontakt med handläggare inom myndighetsutövningen.

Pilotundersökning om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Stöd för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom utförarverksamheter funktionshinderområdet kan planeras, genomföras och användas.

Vägledning för brukarundersökning inom funktionshinderområdet  (PDF) Pdf, 532 kB.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR