Publicerad 4 april 2024

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti

Regionerna arbetar för att utifrån lokala behov och förhållanden skapa en god och hållbar tillgänglighet i vården. SKR stödjer regionerna på flera olika sätt, med syftet att förbättra tillgängligheten.

God tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för en säker vård, omställningen till nära vård och den lokala anpassningen av kunskapsstyrningsarbetet. SKR utgör ett samordnande kansli för regionernas arbete för ökad tillgänglighet, och är samtidigt en länk till den nationella nivån med regeringen, myndigheter och andra aktörer som bidrar till utvecklingen.

Vårdgaranti och uppföljning av väntetider

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgaranti

Vårdgarantin, Väntetider i vården

Överenskommelse för ökad tillgänglighet 2024

Överenskommelserna mellan SKR och staten syftar till att stimulera till regionala insatser för ökad tillgänglighet. Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 2 925 miljoner kronor, varav 530 miljoner kronor är avsatta för barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. 2024 års överenskommelse innehåller även åtgärder för kompetensförsörjning och nya arbetssätt, samt fokuserar på samarbete mellan regionerna.

Överenskommelse för ökad tillgänglighet 2024

Regeringsuppdrag

Om nationell vårdförmedling

I juni 2023 beslutade regeringen att ge ett uppdrag till E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att ta fram förslag till en nationell plan för att möjliggöra regeringens initiativ om en nationell vårdförmedling. Syftet är att myndigheterna ska lämna förslag på ytterligare statliga insatser som kan bidra till att stödja, effektivisera och förenkla regionernas och vårdgivarnas processer och arbetssätt för att erbjuda patienter vård hos en annan vårdgivare med ledig kapacitet eller kortare väntetider.

Uppdraget ska delredovisas den 31 mars 2024 och slutredovisas senast den 31 mars 2025.

Uppdraget att ta fram förslag till en nationell plan för nationell vårdförmedling Regeringen (PDF)

Om vård på annat håll i landet

Regeringen la i juni 2023 även ett gemensamt uppdrag till E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att stödja och stärka regionernas arbete med att göra det möjligt för patienter som väntar på exempelvis operation att få vård på annat håll i landet. Inledningsvis handlar det om de vanligaste cancerdiagnoserna.

Senast den 31 mars 2026 ska uppdraget slutredovisas, med delredovisningar senast den 31 januari 2024 och 31 mars 2025.

Uppdraget att genomföra insatser som stödjer och stärker patienters möjlighet att få vård hos andra vårdgivare med kortare väntetide i sin helhet, Regeringen (PDF)

Bland annat ska myndigheterna årligen följa upp och sammanställa patienter som får vård hos annan vårdgivare och analysera hur lärdomar och slutsatser kan tas omhand i det långsiktiga arbetet med ett nationellt vårdsöksystem, ett uppdrag där E-hälsomyndigheten ska genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi.

Om nationell plan för att minska bristen på vårdplatser

I februari 2023 beslutade regeringen att ge ett uppdrag till Socialstyrelsen att föreslå en nationell plan för att minska bristen på disponibla vårdplatser, för att bland annat minska antalet överbeläggningar och utlokaliseringar. Målet är att fler disponibla vårdplatser ska skapas där de gör störst nytta, samtidigt som patientsäkerheten ökar.

Planen ska ange en tydlig inriktning för den nationella utvecklingen och stödja ett strategiskt och systematiskt arbete med vårdplatser i regionerna. Av planen ska också framgå vilka insatser som behövs på statlig, regional samt kommunal nivå.

I uppdraget ingår att göra en nationell kartläggning av nuvarande och kommande behov, och då även ta hänsyn till omställningen till god och nära vård, demografisk utveckling och möjligheten att förändra arbetssätt. I arbetet ska Socialstyrelsen bland annat samtala med SKR, berörda huvudmän, patient- och professionsorganisationer och andra myndigheter. En slutredovisning ska göras senast den 31 maj 2024, och en delredovisning gjordes i oktober 2023.

Socialstyrelsens delredovisning oktober 2023, Socialstyrelsen (PDF)

Samtidigt med uppdraget att ta fram planen, fick Socialstyrelsen också i uppdrag att fördela 1 990 000 miljoner kronor till regionerna för att stimulera en ökning av antalet disponibla vårdplatser.

Uppdraget att fördela, betala ut och följa upp medel för att öka antalet disponibla vårdplatser, Regerinen (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.