Publicerad 4 september 2023

Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering

Denna vägledning ger dig konkret stöd i hur din organisation på ett systematiskt sätt kan arbeta från initialt behov fram till en etablerad och använd IoT-tjänst.

Vägledningen utgår från denna huvudprocess:

Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version. Beskrivning av Kärnprocessen, inklusive dess tre delprocesser: Identifiera, Specificera och planera samt Realisera och följa upp

Vägledningen uppdelad i två delar

Vägledningen är uppdelad i två separata delar; en kärnprocess som fokuserar på huvudflödet (delprocesserna Identifiera, Specificera och planera samt Realisera och följa upp) och en stödprocess som fokuserar på robust och säker IoT samt informationssäkerhet. I respektive process finns också beskrivet hur synkronisering sker mellan dessa två flöden.

I kärnprocessen finns färre aktiviteter beskrivna, men varje aktivitet har omfattande textuell beskrivning. Stödprocessen är mer detaljerat beskriven i form av aktiviteter, men kortare beskrivning i text finns också kopplad till varje aktivitet.

Starta vägledningen

Arbetssätt

Ansatsen genom hela vägledningen är att er organisation tillämpar ett iterativt arbetssätt. Det innebär att ni utför arbetet i cykler, där ni i varje cykel (eller iteration) förbättrar och utvecklar tidigare framtaget projektresultat. I första cykeln tar ni, som exempel, fram ett översiktligt projektresultat til exempel omvärldsanalysen. När ni följer processen, så kommer ni att förbättra, detaljera och utveckla omvärldsanalysen successivt. Oftast skapas nya IoT-tjänster genom innovativa metoder och tjänstedesign.

Vägledningens innehåll

 • Ett flöde av aktiviteter uppdelade i delprocesser.
 • Hur kärn- och stödprocessen integreras med varandra för att få bästa möjliga ”helhetsresultat”.
 • Förslag på vilka roller och ansvar som behöver vara delaktiga i aktiviteter och i hela processen definieras enligt HUKI, en ansvarsmatris.

  HUKI står för Huvudansvarig, Utförare, Konsulteras, Informeras och är den svenska tillämpningen av RACI.
 • Länk(ar) till material som är till nytta i aktuell aktivitet.
 • Råd kopplade till aktuell aktivitet.

Upplägget och strukturen utgår ifrån ramverken DIGG:s modell för nyttorealisering och Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess. Vägledningens har också inspirerats av det norska arbete Veikart för tjenesteinnovasjion.

Arbetet som lett fram till publicering av denna vägledning har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet "IoT Sverige" en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vad är Internet of Things (IoT)?

Användning av saker som har inbyggd elektronik och uppkopplade till internet är vanligt i kommuner och regioner. Det kan vara en sensor som skapar en tillsynstjänst i omsorgen eller en tjänst som talar om att soptunnor ska tömmas. Saker som ingår i det vi kallar Internet of Things (IoT)

 • IoT är saker som kan "prata" med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor.
 • IoT sammankopplar den digitala och fysiska världen med varandra och det är ett stort steg för hela samhällsutvecklingen.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Bo Baudin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.