Publicerad 12 juni 2023

Resursfördelning baserad på prislappar – projekt för utvecklad budgetprocess

Sveriges kommuner har möjlighet delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Projektet drivs under ett år.

Kommunsektorn står inför större utmaningar än på många år: en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi, orolig omvärld med kraftig inflation med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med en budget i balans.

Projekt för utvecklad budgetprocess

SKR erbjuder kommuner att delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Antal deltagande kommuner är begränsat. För att delta krävs kommunstyrelsebeslut före första projektmötet (september 2023).

Nu har sista anmälningsdag till årets projekt passerat (27 maj). Prenumerera på information och nyheter om ekonomi för att få notifiering när vi öppnar nästa års anmälan.

Prenumerera på automatisk utskick

Beskrivning av projektet om resursfördelning

Syfte

Syftet är att ge de deltagade kommunerna tillgång till en budgetprocess och en modell för resursfördelning som ger tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans.

Tidplan och upplägg

Tid: Projektet löper över en budgetprocess, cirka 9 månader: september 2023 till april 2024. På så sätt kan Kommunfullmäktiges budgetbeslut kan fattas under juni månad.

Nio projektmöten anordnas för de personer från kommunen som deltar i det konkreta projektarbetet.

Kommunens deltagare: Minst två, max tre personer ingår i kommunens projektgrupp. Dessa ska vara tjänstepersoner som arbetar med kommunens budget. Ange uppgifter om preliminär projektgrupp med namn, roll och e-post i samband med anmälan.

Plats: Träffarna sker i första hand på plats hos SKR i Stockholm, men även via Teams.

Målgrupp: Kommuner med behov av en utvecklad budgetprocess baserad på intäkter, prislappar och tekniska ramar.

Kostnad: 125 000 kronor (exklusive moms). Kostnaden debiteras 2024.

Informationsmöte inför projektstart

Projektet inleds med en informationsträff som kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef bjuds in till. Detta möte äger rum:

24 augusti 2023 kl 9.00–11.00

Projektets arbetsmodell

Arbetsmodellen bygger på följande delar:

 • Föreläsningar.
 • Lärande erfarenhetsutbyte.
 • Utvecklingsarbete kring en ny budgetprocess och resursfördelningsmodell i respektive deltagande kommun.
 • SKR är bollplank under projektets gång.

Inslag i arbetet:

 • Resursfördelningsmodell.
 • Uppföljning och analys av ekonomi.
 • Förplanering som start på budgetprocess.
 • Att jämföra sig med andra kommuner.
 • Förändringsledning.
 • Investerings- och driftbudget hänger ihop.

Projektledning

Projektet leds av en arbetsgrupp med olika kompetenser från SKR:s avdelning för ekonomi och styrning samt representanter från kommuner.

Tänk på att

 • Den deltagande kommunen måste utse en kontaktperson utses att företräda kommunen i kontakter med SKR.
 • Den deltagande kommunens ledningsgrupp och projektgrupp ansvarar tillsammans för att tid avsätts för det operativa förändringsarbetet i den egna kommunen.
 • En förutsättning för ett framgångsrikt projekt är att kommunen i god tid gör upp en plan för det interna projektarbetet

Informationsansvarig

 • Bengt-Olof Knutsson
  Handläggare
 • Fredrik Holmström
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.